ADIUNKCI, WYKŁADOWCY


DR BOŻENA NIEĆKO-BUKOWSKA


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki.

Prowadzi wykłady z Filozofii języka dla studentów językoznawstwa komputerowego oraz naucza Filozofii studentów językoznawstwa i nauki o informacji, filologii indonezyjsko-malajskiej, węgierskiej, nowogreckiej, litewskiej/łotewskiej.

Jest autorką kilkunastu publikacji poświęconych m.in. zagadnieniu (funkcjonowania) prawdy, odpowiedzialności, odpowiedzialności perlokucyjnej. Zajmuje się semantyczno-pragmatyczną analizą potocznego użycia terminów aksjologicznych i epistemologicznych.

Zainteresowania naukowe: aksjolingwistyka, filozofia, filozofia języka.

DR MILENA HADRYAN


W 2012 r. obroniła pracę doktorską na temat języka urzędowego w Szwecji i w Polsce. Jej pasją jest komunikatywność języka urzędów. Obecnie poświęca się temu zagadnieniu, uczestnicząc w projekcie naukowym na temat mierzenia stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (projekt działa przy SWPS w Warszawie).
W Instytucie Językoznawstwa prowadzi przede wszystkim zajęcia z praktycznej znajomości języka niemieckiego (dla studentów filologii, studia I stopnia) i języka szwedzkiego (dla studentów filologii fińskiej, studia II stopnia). Jej celem w nauczaniu języków jest rozwój komunikacyjnych umiejętności studentów, szczególnie mówienia i rozumienia ze słuchu. Jednak ze względu na zainteresowanie tekstem dużą wagę przywiązuje również do form pisanych. Poza tym prowadzi fakultet z tłumaczeń szwedzko-polskich, oparty na prostych tekstach użytkowych i szwedzkiej literaturze dla dzieci. Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą spróbować swych sił w roli tłumacza, a szczególnie do entuzjastów Astrid Lindgren i współczesnych autorów szwedzkich.
Prywatnie od 10 lat jest joginką (dlatego zachowuje zwykle spokój i pogodę ducha), a od zawsze ? wielbicielką kotów, zarówno tych domowych, jak i wolno bytujących, których los nie jest jej obojętny.

DR HAB. JOANNA GRZYBEK


Pracownia Legilingwistyki.
Dydaktyka i działalność w Instytucie Językoznawstwa: przekład specjalistyczny chińsko-polski, chiński język prawniczy, chiński język biznesowy, współorganizacja cyklicznej konferencji Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, współredakcja czasopisma Comparative Legilinguistics.
Działalność poza IJ: udział w projekcie Flexibility in contracting (finansowanym przez Finnish Cultural Foundation), członkostwo w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.
Zakres badań: przekład prawny i prawniczy, legilingwistyka, językoznawstwo sinologiczne, prawo Chińskiej Republiki Ludowej, biznes międzynarodowy.
Prywatnie: mama 4 dzieci, hobby: muzyka alternatywna, koncerty, podróże.

DR ANNA MACIEJEWSKA


Absolwentka filologii angielskiej UMCS w Lublinie, pracę magisterską poświęconą strategiom uczenia się słownictwa w języku obcym napisała pod kierunkiem prof. Haliny Chodkiewicz, która była również promotorem jej rozprawy doktorskiej pt. Idiomaticity in learner language: a study of the use of prefabs in the writing of Polish advanced EFL learners z zakresu językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa stosowanego. Pracę na uniwersytecie zaczynała na filologii angielskiej UMCS. Od kilku lat pracuje w Instytucie Językoznawstwa UAM na stanowisku starszego wykładowcy.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka angielskiego.
Wybór specjalizacji zawdzięcza spotkanym na swojej drodze inspirującym nauczycielom akademickim i językoznawcom, oraz zainteresowaniu nauczaniem, które towarzyszyło jej od najmłodszych lat, również ze względu na nauczycielskie tradycje rodzinne. Stąd naturalne było podjęcie tematu nauczania języków obcych zarówno jako swojego tematu badawczego (tu ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa w języku obcym), jak i jako ścieżki zawodowej.
Bardzo lubi zwierzęta, a w wolnym czasie chętnie zajmuje się ogrodem.

DR ALEKSANDRA HANS


Językoznawca, zajmuje się analizą fonologiczną i ortograficzną średniowiecznych manuskryptów nie starszych niż z XIV w., a także próbą ich lokalizacji geograficznej. Pracuje również nad analizą zapożyczeń w ujęciu historycznym. W Instytucie Językoznawstwa zatrudniona jest na etacie dydaktycznym jako nauczyciel języka angielskiego. Na swoim koncie ma prowadzenie licznych seminariów, poruszających zagadnienia m.in. zmian językowych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym angielsko-polskim oraz pochodzenia języka. W ramach koła miłośników historii języka staroangielskiego na anglistyce przeprowadziła kilka spotkań na temat kaligrafii praktycznej. Sporo czyta również o starożytnych skryptoriach, próbując jednocześnie zachęcić studentów do poznania tego tematu (np. w ramach seminariów uzupełniających na studiach magisterskich).
Jest miłośniczką modelarstwa lotniczego oraz żeglarstwa.

DR IZABELA ORCHOWSKA


Ukończyła filologię romańską UAM. W 2005 roku obroniła doktorat pod kierunkiem prof. Weroniki Wilczyńskiej z Instytutu Filologii Romańskiej UAM oraz prof. Marie-Claude Le Bot z Uniwersytetu Rennes 2. Jej specjalizacja naukowa to glottodydaktyka.
Rozprawę doktorską poświęciła problematyce kształcenia interkulturowego przyszłych nauczycieli języków obcych. Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą funkcjonowania polskiej glottodydaktycznej wspólnoty naukowej w wymiarze epistemologicznym.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka francuskiego.
Do września 2011 roku była związana z Kolegium Języków Obcych UAM. Jej działania dydaktyczne i naukowe koncentrowały się na kształceniu nauczycieli języka francuskiego w polskim kontekście akademickim. Była promotorem 51 prac licencjackich z zakresu glottodydaktyki przygotowanych w języku francuskim przez absolwentów KJO UAM. Wzięła udział w 20 konferencjach naukowych.
Wykształcenie filologiczne uzupełniła francusko-polskim dyplomem w zakresie zarządzania. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego.
Pasjonują ją podróże, głównie do krajów śródziemnomorskich. Jest wielbicielką kina. Interesuje się również historią Europy oraz literaturą.

DR MARTA MAZUREK


Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2006 obroniła pracę doktorską na temat sposobów konstruowania tożsamości w amerykańskiej literaturze gejowskiej lat 80. i 90. Obecnie zajmuje się krytyką feministyczną, interesuje ją zwłaszcza feminizm Afroamerykanek oraz krytyka postkolonialna. Na studiach podyplomowych zdobyła uprawnienia tłumaczki z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego. Bierze udział w wartościowych dla swojego rozwoju i zainteresowań projektach tłumaczeniowych, wykonując tłumaczenia tekstów z dziedziny studiów z zakresu gender i feminizmu. W Instytucie Językoznawstwa uczy od 2011 roku. Prowadzi też wykłady na poznańskich Gender Studies UAM.
Na studiach I stopnia prowadzi zajęcia z gramatyki języka angielskiego. Ponieważ są to zajęcia dla I roku i mają bardzo konkretnie określony program, zajęcia te mają mocno zdefiniowaną strukturę. Natomiast zajęcia, które prowadzi na studiach II stopnia, to jest język angielski ? czytanie z mówieniem, są już pomyślane zupełnie pod kątem nauczania i uczenia się osób dorosłych i mają bardziej demokratyczny charakter ? studentki i studenci wspólnie wybierają tematykę zajęć, przygotowują zajęcia, prowadzą ćwiczenia a także oceniają się nawzajem. Celem jest też wdrażanie studentów i studentek do lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, co jest obecnie również koniecznością narzuconą przez rynek pracy, a także ćwiczenia umiejętności występowania przed grupą, zarządzania czasem czy planowania przebiegu zajęć.

DR DOROTA KALECIŃSKA


Absolwentka germanistyki UAM, jej praca doktorska poświęcona jest literaturze niemieckiej najnowszej po 1989 roku. Po ukończeniu doktoratu rozpoczęła badania nad działalnością kulturalną Wietnamczyków żyjących w Polsce i Niemczech.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka niemieckiego; seminarium licencjackie
W swojej pracy najbardziej lubi pracę ze studentami. Cieszy ją to, że z czasem rozwijają się i coraz bardziej otwierają na język i komunikację. Lubi przygotowywać interesujące materiały na zajęcia ? bieżące artykuły, reportaże itp. Jej hobby to literatura współczesna.

DR MARCIN LEWANDOWSKI


Językoznawca i tłumacz, absolwent filologii angielskiej UAM. Napisał doktorat z językoznawstwa ogólnego.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka angielskiego (I rok); tłumaczenia ? język angielski (III rok); seminarium licencjackie.
Do jego zainteresowań naukowych należą socjolingwistyka i translatoryka. Napisał książkę dotyczącą języka piłki nożnej w aspekcie porównawczym polsko-angielskim, która niebawem ukaże się w druku. Do ulubionych zajęć na uczelni zalicza m.in. prowadzenie seminarium licencjackiego. Podoba mu się dowolność wyboru tematu pracy licencjackiej, który stara się wspólnie ze studentem doprecyzować, a następnie pomóc w wyborze materiału do analizy empirycznej. Jego zajęcia mają charakter autorski ? nie ogranicza się nigdy podręcznikiem, dopasowując zawartość kursu do zainteresowań studentów. Ponadto jego zajęcia z języka angielskiego wzbogacone są obecnością native speakerów ? stypendystów programu Fulbright (jest również zaangażowany w organizację ich rocznych staży w IJ).
Prywatnie pasjonuje się sportem, literaturą, muzyką, kinem, turystyką i podróżami.

DR EDYTA KWIATKOWSKA-FARYŚ


Z wykształcenia polonistka i hispanistka. Od 1999 roku w Instytucie Językoznawstwa. Fascynatka pragma- i etnolingwistyki, dyplomowana nauczycielka języka polskiego jako obcego i biegła sądowa w zakresie j. hiszpańskiego.
Dotychczas w IJ uczyła rozumienia kultury iberyjskiej (konwersatorium), języka hiszpańskiego i portugalskiego (ćwiczenia), prowadziła seminarium magisterskie dla studentów etnolingwistyki.
Po powrocie do pracy naukowo-dydaktycznej z przyjemnością podzieli się swoją wiedzą z zakresu m.in. praktyki przekładu, promocji jpjo, wariantowości j. hiszpańskiego oraz socjolektów polskich grup imigranckich.
Uwielbia polszczyznę i polską wschodnio-zachodnią, wieloetniczną tożsamość kulturową, co obecnie (i chwilowo, w trybie urlopu) zaprowadziło ją w okolice tzw. służby zagranicznej.
Zainteresowania naukowe ma wielowątkowe i interdyscyplinarne. Od literaturoznawstwa, przez retorykę i estetykę tekstu, ku etnolingwistyce. Bada kulturowe i językowe ślady Polaków, zwłaszcza polskich Żydów, w Nowym Świecie. Zajmuje się tekstami emigrantów i uchodźców (piśmiennictwo pamiętnikarsko-biograficzne) usiłujących swój pierwotny językowy obraz świata przedstawić w obcym kulturowo i nieprzystającym pojęciowo języku hiszpańskim.
Prywatnie rozwija pasje kolekcjonerskie (zbiera karty pokładowe). Uczy się zapomnianych i wypartych na peryferie komunikacji języków jidysz i ladino. Hoduje mopsy.

DR YUKI HORIE


Absolwentka Uniwersytetu Sophia w Tokio oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie uzyskała stopień magistra w Instytucie Językoznawstwa. Ukończyła również kurs języka polskiego dla cudzoziemców kandydujących na studia w Polsce. W 2006 roku rozpoczęła badania nad przebiegiem rozprawy sądowej z zakresu prawa cywilnego w aspekcie translatologicznym.
Poza pracą naukową prowadzi od 2000 roku w Instytucie Językoznawstwa zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języka japońskiego dla studentów I, II i III roku etnolingwistyki i językoznawstwa i nauki o informacji oraz zajęcia dydaktyczne z japońskiego jako języka specjalizacyjnego dla studentów I i II roku II stopnia etnolingwistyki i językoznawstwa i nauki o informacji.
Jej hobby to gotowanie i piłka nożna. Lubi śpiewać karaoke, rozmawiać z kolegami, czytać książki, uczyć się języków obcych, jednym słowem ? uwielbia wszystko, co jest związane z językiem. Dlatego podczas zajęć stara się przekazać studentom praktyczny język japoński, który może przydać się podczas życia w Japonii lub w pracy, gdzie niezbędny jest ten język.

DR JOANNA NOWAK-MICHALSKA


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, członkini Pracowni Legilingwistyki w Instytucie Językoznawstwa. Magisterium: Transformacje tekstu w przekładzie. Analiza porównawcza serii przekładów wybranych utworów Federico Garcii Lorki na język polski. Rozprawa doktorska: Modalność deontyczna w języku prawa na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego (UAM 2011).
Zajęcia prowadzone dotychczas w Instytucie Językoznawstwa: praktyczna nauka II języka specjalności ? język hiszpański; historia i kultura krajów hiszpańskojęzycznych; praktyczna nauka I języka specjalności ? język angielski.
Główne obszary badawcze: zagadnienia z zakresu języka prawa, translatoryki i socjolingwistyki w językach hiszpańskim i polskim.
Członkini komitetu organizacyjnego corocznej międzynarodowej konferencji naukowej Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM (od 2007 roku); pełnomocnik Dziekana ds. materialnej sytuacji studentów; 10.2009?02.2010 ? współkoordynatorka cyklu wykładów interdyscyplinarnych Język a świat w Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu; członkini komitetu redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication.
Zainteresowania: literatura współczesna, tango argentino, kino, teatr, członkini stowarzyszenia No Women No Art organizującego międzynarodowy festiwal twórczości kobiet w Poznaniu.

DR JOHN CATLOW


Anglik z wieloletnim stażem w Polsce. Z wykształcenia matematyk. W Instytucie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego, z naciskiem na kwestie fonetyczne (teoretyczne i praktyczne), starając się tym sposobem pomagać studentom w rozwijaniu dobrej wymowy, zwłaszcza jeśli chodzi o akcent brytyjski. Interesuje się językami i ich relacjami.

DR JANUSZ KLEŚTA


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, absolwent dwuletnich studiów podyplomowych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM oraz tłumacz techniczny języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych. Lingwista-Praktyk z bogatym dorobkiem w zakresie walidacji nazw i haseł reklamowych, transkreacji oraz copywritingu. Specjalista z dziedziny fonetyki akustycznej oraz autor kilkunastu prac naukowych z zakresu fonetyki klinicznej i prozodii mowy. Aktualnie starszy wykładowca w Instytucie Językoznawstwa UAM z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dydaktyki języka angielskiego jako języka obcego.

Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka pierwszego języka specjalności ? języka angielskiego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na specjalności etnolingwistyka oraz praktyczna nauka języka angielskiego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na specjalności filologia koreańska.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują dodatkowo zastosowanie nowoczesnych technologii na potrzeby działalności translatorskiej, natomiast zainteresowania pozazawodowe koncentrują się wokół psychologii społecznej, mikro- i makroekonomii, filozofii oraz sportu.

DR KONRAD JUSZCZYK


Kognitywista i komunikolog, członek grupy DIAGEST i CSLP. Redaktor językoznawczego czasopisma naukowego Investigationes Linguisticae. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. Programów Europejskich.
Prowadzone zajęcia:
Wstęp do językoznawstwa ? przedmiotem wykładów jest przegląd działów wiedzy o języku oraz szczegółowy opis jednostek języka, ich funkcji i wzajemnych zależności.
Akwizycja języka ? celem zajęć jest zapoznanie studentów filologii z problematyką badań nad rozwojem języka u dzieci: etapów nabywania języka i metod badań języka oraz głównych teorii dotyczących akwizycji (pierwszego) języka.
Metodologia badania metafor ? celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi metodami badań metafor.
Slajdy: http://www.slideshare.net/Linguist
Zajęcia: http://lingwistyka.pbworks.com
Teksty: http://amu.academia.edu/KonradJuszczyk
Zdjęcia: http://www.flickr.com/photos/62627332@N06/
Więcej na temat prowadzonych zajęć na stronie http://lingwistyka.pbworks.com oraz w usosie.
Lubi gromadzić publikacje o badaniach języka i komunikacji, a także fotografować i słuchać eksperymentalnej muzyki elektronicznej i rockowej

DR EWA JARMOŁOWICZ-NOWIKOW


Prowadzone zajęcia:
Komunikacja interkulturowa ? celem zajęć jest uwrażliwienie na różnice kulturowe, które mogą stać się przyczyną zakłóceń w skutecznej komunikacji. Zajęcia mają charakter konwersatorium.
Retoryka i erystyka ? zajęcia dla wszystkich, którzy zastanawiają się, co zrobić, żeby ich wypowiedzi, wystąpienia publiczne były bardziej uporządkowane, przekonujące i błyskotliwe.
Komunikacja niewerbalna ? jeśli student chciałby dowiedzieć się, jak czytać z człowieka niczym z otwartej księgi, to nie są to zajęcia dla niego. W ramach kursu analizujemy zachowania niewerbalne z perspektywy lingwistycznej.
Interkulturowe problemy użycia języka i komunikacji ? obowiązkowy przedmiot dla studentów I roku językoznawstwa komputerowego. W trakcie I semestru zajęcia mają charakter wykładu. Semestr II zaplanowany jest jako ćwiczenia. Tematy zajęć koncentrują się na przyczynach zaburzeń w skutecznej komunikacji między przedstawicielami różnych kultur.
Zainteresowania naukowe: komunikacja, komunikacja interkulturowa, nauka o gestach, komunikacja modalna, pragmalingwistyka, filozofia języka.

DR DOROTA LIPOWSKA


Absolwentka matematyki.
Zajęcia: logika ? dwusemestralne konwersatorium z logiki dla studentów I roku etnolingwistyki.
Jej zainteresowania obejmują lingwistykę komputerową, a w szczególności metody syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego, gramatyki formalne i reprezentacje semantyczne. Obecnie zajmuje się komputerowym modelowaniem pewnych zagadnień dotyczących powstania i ewolucji języka, przede wszystkim procesu osiągania koherencji językowej oraz wpływu dynamiki populacji na ten proces. Ponadto we współpracy z fizykami zajmuje się komputerowymi symulacjami pewnych problemów z zakresu fizyki statystycznej czy układów złożonych.

DR ALEKSANDRA MUGA-BARTKOWIAK


Absolwentka filologii węgierskiej na UAM, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa węgierskiego oraz ukończone Kolegium Języków Obcych UAM, sekcja angielska. Jej praca doktorska dotyczyła filmowych obrazów historii w wybranych filmach Márty Mészáros.
Jej zadaniem jest prowadzenie zajęć z historii literatury węgierskiej, wykładów monograficznych z zakresu literatury węgierskiej oraz wstępu do literatury węgierskiej.
Ponadto prowadzi badania dotyczące współczesnego filmu węgierskiego.
Hobby to żeglarstwo (stopień jachtowego sternika morskiego), windsurfing.

DR PAWEŁ KORNATOWSKI


Absolwent filologii węgierskiej na UAM. Specjalizuje się w morfologii języka węgierskiego oraz zachodzących w nim procesach słowotwórczych.
Do jego obowiązków dydaktycznych należy prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka węgierskiego, gramatyki opisowej języka węgierskiego, wykładów monograficznych z zakresu językoznawstwa węgierskiego oraz wstępu do hungarystyki.
Założyciel i opiekun sekcji hungarystycznej Studenckiego Koła Językoznawczego REMAT oraz administrator oficjalnej strony internetowej filologii węgierskiej UAM.

DR HAB. KAROLINA KACZMAREK


Dr hab. KAROLINA KACZMAREK zajmuje się językoznawstwem, teorią tekstu oraz teorią przekładu. Zagadnieniom tym poświęciła wiele uwagi w monografii pt.: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadzi też badania porównawcze języków z perspektywy praktyki tłumaczenia, w szczególności w zakresie języka polskiego i węgierskiego, w tym języka prawnego. Temu zagadnieniu poświęcone zostały dwie monografie: 1. Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017) oraz 2. Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim (Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

Dr hab. Karolina Kaczmarek zajmuje się ponadto szeroko pojmowanymi relacjami polsko-węgierskimi, analizując je zarówno z perspektywy historycznej jak i współczesnej. Tematyce historycznej poświęcona została monografia Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

Więcej informacji:

www.karkacz.home.amu.edu.pl

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

Dr hab. KAROLINA KACZMAREK

Scientific Interests and current research

  • Linguistics, textology

Book: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym [The grammar of a legal text. Communicative cohesion in the Polish and Hungarian Civil Code] (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

  • Polish and Hungarian language and translation with a special focus on legal language

Book: Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017).

Book: Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim [Lingua legis in the aspect of Hungarian-Polish and Polish-Hungarian translation] (Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

  • Polish-Hungarian cultural, historical and social relations

Book: Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty [Cardinal József Mindszenty, the primate of Hungary – truth and lies] (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

 

Connected websides:

www.karkacz.home.amu.edu.pl

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

DR ROBERT BIELECKI


Absolwent filologii węgierskiej i hiszpańskiej na UAM, specjalista w dziedzinie językoznawstwa ugrofińskiego. W swojej rozprawie doktorskiej zajął się kategorią diatezy, a w jej ramach kategorią strony i przypadka w języku fińskim i estońskim.
Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka fińskiego
W latach 2002-2004 pracował jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Posiada państwowy certyfikat z języka estońskiego (poziom zaawansowany).
Autor kilku publikacji w języku polskim, fińskim i estońskim, a także pierwszego podręcznika do nauki języka estońskiego dla Polaków (Język estoński dla początkujących), którego trzy tomy ukazały się na rynku w latach 2009-2011 nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM.

DR MARCIN MICHALSKI


Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa, doktor nauk humanistycznych. Absolwent UAM w Poznaniu. W 2008 roku obronił rozprawę doktorską pt. A Typology of Biconstituent Hypotactic Adjectival Syntagms in Modern Written Arabic.
Zajęcia prowadzone dotychczas w IJ: wstęp do językoznawstwa, praktyczna nauka języka arabskiego: gramatyka, praktyczna nauka języka arabskiego: tłumaczenie, historia i geografia obszaru arabskojęzycznego, fonetyka języka polskiego, praktyczna nauka języka polskiego.
Jego głównymi obszarami badawczymi są językoznawstwo ogólne oraz język arabski w aspektach językoznawczym i translatologicznym. IV 2003 ? IX 2003 odbył stypendium GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa), Karl-Ruprechts-Universität w Heidelbergu.

DR TATJANA NAVICKA


Absolwentka Łotewskiej Akademii Kultury (Stosunki kulturalne: Łotwa ? Polska), jak również Instytutu Językoznawstwa (komunikacja i zarządzanie zasobami informacji), doktor w zakresie językoznawstwa porównawczego. W 2006 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Pragmalingwistyczna analiza kategorii kosmopolityzmu w ujęciu porównawczym.
Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka łotewskiego na UAM od 1999 roku. Interesują ją kwestie aksjologii, ideologii, jak również perswazji, manipulacji i intertekstualności, również w nauczaniu języków obcych, a w tym w programach nauczania i w podręcznikach do nauki języków obcych (szczególnie do nauki języka łotewskiego jako ojczystego oraz jako drugiego/obcego), konceptualizacja pojęć, leksykografia, a także zagadnienia wielokulturowości, wielojęzyczności oraz strategie wpajania wartości patriotycznych w drodze do integracji bądź asymilacji mniejszości narodowych/ etnicznych. Uważa, że nauka języków obcych jest równie ważna jak budowanie dróg i mostów.

DR PIOTR GRABLUNAS


Pracę magisterską z zakresu dialektologii litewskiej o użyciu przyimków w litewskiej gwarze wsi Burbiszki na terenie Polski napisał pod kierownictwem prof. dr. hab. Michała Hasiuka w Katedrze Orientalistyki i Bałtologii UAM. Na podstawie rozprawy doktorskiej, dotyczącej składni przypadków w gwarach litewskich z terenu Polski, otrzymał w 2004 roku tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. W 2005 roku został zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa UAM w Zakładzie Bałtologii na stanowisku starszego wykładowcy.
Obecnie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka litewskiego i łotewskiego oraz teorii i praktyki przekładu, wcześniej prowadził zajęcia z zakresu dialektologii litewskiej, wiedzy o krajach nadbałtyckich, gramatyki konfrontatywnej polsko-łotewskiej oraz gramatyki opisowej języka łotewskiego.
Jego zainteresowania naukowe to dialektologia języków bałtyckich, dydaktyka nauczania języka, składnia języków bałtyckich, gramatyka konfrontatywna i translatoryka. Interesuje się również szeroko pojętą kulturą tych krajów (literatura, muzyka, sztuka i film).

DR JUSTYNA PRUSINOWSKA


Adiunkt w Zakładzie Bałtologii Instytutu Językoznawstwa UAM, gdzie wykłada m.in. literaturę łotewską i język łotewski oraz kulturę współczesnej Łotwy. Zajmuje się literaturoznawstwem porównawczym łotewsko-litewsko-polskim, a szczególnie łotewsko-polskimi związkami literackimi w wieku XIX i w 1 poł. XX. W literaturach bałtyckich oraz w literaturze polskiej i Niemców wschodniobałtyckich poszukuje przede wszystkim elementów folkloru i mitologii Bałtów. Bada literackie kreacje łotewskiego bohatera narodowego oraz wątek ?śpiących rycerzy? w literaturze łotewskiej. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także kwestia etnogenezy Prusów.

DR MONIKA POKARSKA-IWANIUK


W 2003 roku przed Komisją Wydziału Neofilologii obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa bałtyckiego. W pracy doktorskiej analizowała twórczość liryczną Maironisa, jednego z największych litewskich poetów romantycznych.

Od 2004 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bałtologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zajęcia dydaktyczne z: historii literatury litewskiej; wiedzy o krajach bałtyckich; kultury współczesnej Litwy; praktycznej nauki języka litewskiego.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury litewskiej i literaturoznawstwa, specjalizuje się w historii literatury litewskiej XIX i XX wieku.

Od stycznia 2004 roku zajmuje się badaniem literatury litewskiej okresu II wojny światowej, jak również powojennej okresu stalinizmu. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną, która dotyczyć będzie zesłaniowej, łagrowej i partyzanckiej litewskiej literatury pamiętnikarskiej.

Rezultaty badań publikuje w artykułach napisanych po polsku, litewsku i angielsku. Uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i na Litwie. Odbyła dwa staże naukowe na Litwie.

DR JOWITA NIEWULIS-GRABLUNAS


Pracę magisterską pt. Punsko tarm?s ?vardžiai (Zaimki gwary puńskiej) obroniła w 2001 roku, a doktorską pt. Fonologia litewskiej gwary puńskiej w 2005 roku. Promotorem obu prac był prof. Michał Hasiuk.

W Zakładzie Bałtologii prowadzi zajęcia z dialektologii języków bałtyckich (litewskiego i łotewskiego) oraz gramatyki opisowej ? fonologii i fonetyki języka litewskiego i łotewskiego. Poza tym jest native speakerem języka litewskiego i dlatego prowadzi również zajęcia z praktycznej nauki języka litewskiego, szczególnie na I i II roku studiów I stopnia. Dydaktyka języka litewskiego jest jej największą pasją. Jest wymagającym wykładowcą, ale dzięki temu student, który nigdy w życiu nie słyszał języka litewskiego i nic o nim nie wiedział, po I semestrze praktycznej nauki języka litewskiego ma podstawową wiedzę o morfologii tego języka, pisze krótkie teksty, posługuje się tym językiem w podstawowym jego zakresie. Podczas zajęć praktycznej nauki języka litewskiego bardzo duży nacisk kładzie na wymowę i akcentuację tego języka.

DR JÓZEF MARCINKIEWICZ


Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Bałtologii Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzi zajęcia na filologii litewskiej (bałtologii) I i II stopnia, m.in. z praktycznej nauki języka litewskiego, gramatyki opisowej języka litewskiego, teorii i praktycznego przekładu (translatoryki).

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo litewskie, w tym: dialektologia, onomastyka, polsko-litewskie kontakty językowe, interferencja językowa w akwizycji L2, kognitywistyka. Zainteresowanych (studentów bądź inne osoby) zaprasza na prowadzone konwersatoria lub wszelkie inne konsultacje w ww. dziedzinach.