ADIUNKCI


DR IZABELA ORCHOWSKA


Ukończyła filologię romańską UAM. W 2005 roku obroniła doktorat pod kierunkiem prof. Weroniki Wilczyńskiej z Instytutu Filologii Romańskiej UAM oraz prof. Marie-Claude Le Bot z Uniwersytetu Rennes 2. Jej specjalizacja naukowa to glottodydaktyka.
Rozprawę doktorską poświęciła problematyce kształcenia interkulturowego przyszłych nauczycieli języków obcych. Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą funkcjonowania polskiej glottodydaktycznej wspólnoty naukowej w wymiarze epistemologicznym.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka francuskiego.
Do września 2011 roku była związana z Kolegium Języków Obcych UAM. Jej działania dydaktyczne i naukowe koncentrowały się na kształceniu nauczycieli języka francuskiego w polskim kontekście akademickim. Była promotorem 51 prac licencjackich z zakresu glottodydaktyki przygotowanych w języku francuskim przez absolwentów KJO UAM. Wzięła udział w 20 konferencjach naukowych.
Wykształcenie filologiczne uzupełniła francusko-polskim dyplomem w zakresie zarządzania. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego.
Pasjonują ją podróże, głównie do krajów śródziemnomorskich. Jest wielbicielką kina. Interesuje się również historią Europy oraz literaturą.

DR EDYTA KWIATKOWSKA-FARYŚ


Z wykształcenia polonistka i hispanistka. Od 1999 roku w Instytucie Językoznawstwa. Fascynatka pragma- i etnolingwistyki, dyplomowana nauczycielka języka polskiego jako obcego i biegła sądowa w zakresie j. hiszpańskiego.
Dotychczas w IJ uczyła rozumienia kultury iberyjskiej (konwersatorium), języka hiszpańskiego i portugalskiego (ćwiczenia), prowadziła seminarium magisterskie dla studentów etnolingwistyki.
Po powrocie do pracy naukowo-dydaktycznej z przyjemnością podzieli się swoją wiedzą z zakresu m.in. praktyki przekładu, promocji jpjo, wariantowości j. hiszpańskiego oraz socjolektów polskich grup imigranckich.
Uwielbia polszczyznę i polską wschodnio-zachodnią, wieloetniczną tożsamość kulturową, co obecnie (i chwilowo, w trybie urlopu) zaprowadziło ją w okolice tzw. służby zagranicznej.
Zainteresowania naukowe ma wielowątkowe i interdyscyplinarne. Od literaturoznawstwa, przez retorykę i estetykę tekstu, ku etnolingwistyce. Bada kulturowe i językowe ślady Polaków, zwłaszcza polskich Żydów, w Nowym Świecie. Zajmuje się tekstami emigrantów i uchodźców (piśmiennictwo pamiętnikarsko-biograficzne) usiłujących swój pierwotny językowy obraz świata przedstawić w obcym kulturowo i nieprzystającym pojęciowo języku hiszpańskim.
Prywatnie rozwija pasje kolekcjonerskie (zbiera karty pokładowe). Uczy się zapomnianych i wypartych na peryferie komunikacji języków jidysz i ladino. Hoduje mopsy.

DR JOANNA NOWAK-MICHALSKA


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, członkini Pracowni Legilingwistyki w Instytucie Językoznawstwa. Magisterium: Transformacje tekstu w przekładzie. Analiza porównawcza serii przekładów wybranych utworów Federico Garcii Lorki na język polski. Rozprawa doktorska: Modalność deontyczna w języku prawa na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego (UAM 2011).
Zajęcia prowadzone dotychczas w Instytucie Językoznawstwa: praktyczna nauka II języka specjalności ? język hiszpański; historia i kultura krajów hiszpańskojęzycznych; praktyczna nauka I języka specjalności ? język angielski.
Główne obszary badawcze: zagadnienia z zakresu języka prawa, translatoryki i socjolingwistyki w językach hiszpańskim i polskim.
Członkini komitetu organizacyjnego corocznej międzynarodowej konferencji naukowej Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM (od 2007 roku); pełnomocnik Dziekana ds. materialnej sytuacji studentów; 10.2009?02.2010 ? współkoordynatorka cyklu wykładów interdyscyplinarnych Język a świat w Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu; członkini komitetu redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication.
Zainteresowania: literatura współczesna, tango argentino, kino, teatr, członkini stowarzyszenia No Women No Art organizującego międzynarodowy festiwal twórczości kobiet w Poznaniu.

DR ALEKSANDRA MUGA-BARTKOWIAK


Absolwentka filologii węgierskiej na UAM, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa węgierskiego oraz ukończone Kolegium Języków Obcych UAM, sekcja angielska. Jej praca doktorska dotyczyła filmowych obrazów historii w wybranych filmach Márty Mészáros.
Jej zadaniem jest prowadzenie zajęć z historii literatury węgierskiej, wykładów monograficznych z zakresu literatury węgierskiej oraz wstępu do literatury węgierskiej.
Ponadto prowadzi badania dotyczące współczesnego filmu węgierskiego.
Hobby to żeglarstwo (stopień jachtowego sternika morskiego), windsurfing.

DR PAWEŁ KORNATOWSKI


Absolwent filologii węgierskiej na UAM. Specjalizuje się w morfologii języka węgierskiego oraz zachodzących w nim procesach słowotwórczych.
Do jego obowiązków dydaktycznych należy prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka węgierskiego, gramatyki opisowej języka węgierskiego, wykładów monograficznych z zakresu językoznawstwa węgierskiego oraz wstępu do hungarystyki.
Założyciel i opiekun sekcji hungarystycznej Studenckiego Koła Językoznawczego REMAT oraz administrator oficjalnej strony internetowej filologii węgierskiej UAM.

DR HAB. KAROLINA KACZMAREK


Dr hab. KAROLINA KACZMAREK zajmuje się językoznawstwem, teorią tekstu oraz teorią przekładu. Zagadnieniom tym poświęciła wiele uwagi w monografii pt.: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadzi też badania porównawcze języków z perspektywy praktyki tłumaczenia, w szczególności w zakresie języka polskiego i węgierskiego, w tym języka prawnego. Temu zagadnieniu poświęcone zostały dwie monografie: 1. Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017) oraz 2. Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim (Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

Dr hab. Karolina Kaczmarek zajmuje się ponadto szeroko pojmowanymi relacjami polsko-węgierskimi, analizując je zarówno z perspektywy historycznej jak i współczesnej. Tematyce historycznej poświęcona została monografia Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

Więcej informacji:

www.karkacz.home.amu.edu.pl

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

Dr hab. KAROLINA KACZMAREK

Scientific Interests and current research

 • Linguistics, textology

Book: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym [The grammar of a legal text. Communicative cohesion in the Polish and Hungarian Civil Code] (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

 • Polish and Hungarian language and translation with a special focus on legal language

Book: Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017).

Book: Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim [Lingua legis in the aspect of Hungarian-Polish and Polish-Hungarian translation] (Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

 • Polish-Hungarian cultural, historical and social relations

Book: Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty [Cardinal József Mindszenty, the primate of Hungary – truth and lies] (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

 

Connected websides:

www.karkacz.home.amu.edu.pl

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

DR HAB. ROBERT BIELECKI


Absolwent filologii węgierskiej i hiszpańskiej na UAM, specjalista w dziedzinie językoznawstwa ugrofińskiego. W swojej rozprawie doktorskiej zajął się kategorią diatezy, a w jej ramach kategorią strony i przypadka w języku fińskim i estońskim.
Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka fińskiego
W latach 2002-2004 pracował jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Posiada państwowy certyfikat z języka estońskiego (poziom zaawansowany).
Autor kilku publikacji w języku polskim, fińskim i estońskim, a także pierwszego podręcznika do nauki języka estońskiego dla Polaków (Język estoński dla początkujących), którego trzy tomy ukazały się na rynku w latach 2009-2011 nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM.

DR MARCIN MICHALSKI


Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa, doktor nauk humanistycznych. Absolwent UAM w Poznaniu. W 2008 roku obronił rozprawę doktorską pt. A Typology of Biconstituent Hypotactic Adjectival Syntagms in Modern Written Arabic.
Zajęcia prowadzone dotychczas w IJ: wstęp do językoznawstwa, praktyczna nauka języka arabskiego: gramatyka, praktyczna nauka języka arabskiego: tłumaczenie, historia i geografia obszaru arabskojęzycznego, fonetyka języka polskiego, praktyczna nauka języka polskiego.
Jego głównymi obszarami badawczymi są językoznawstwo ogólne oraz język arabski w aspektach językoznawczym i translatologicznym. IV 2003 ? IX 2003 odbył stypendium GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa), Karl-Ruprechts-Universität w Heidelbergu.

DR JUSTYNA PRUSINOWSKA


Adiunkt w Zakładzie Bałtologii Instytutu Językoznawstwa UAM, gdzie wykłada m.in. literaturę łotewską i język łotewski oraz kulturę współczesnej Łotwy. Zajmuje się literaturoznawstwem porównawczym łotewsko-litewsko-polskim, a szczególnie łotewsko-polskimi związkami literackimi w wieku XIX i w 1 poł. XX. W literaturach bałtyckich oraz w literaturze polskiej i Niemców wschodniobałtyckich poszukuje przede wszystkim elementów folkloru i mitologii Bałtów. Bada literackie kreacje łotewskiego bohatera narodowego oraz wątek ?śpiących rycerzy? w literaturze łotewskiej. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także kwestia etnogenezy Prusów.

DR MONIKA POKARSKA-IWANIUK


W 2003 roku przed Komisją Wydziału Neofilologii obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa bałtyckiego. W pracy doktorskiej analizowała twórczość liryczną Maironisa, jednego z największych litewskich poetów romantycznych.

Od 2004 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bałtologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zajęcia dydaktyczne z: historii literatury litewskiej; wiedzy o krajach bałtyckich; kultury współczesnej Litwy; praktycznej nauki języka litewskiego.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury litewskiej i literaturoznawstwa, specjalizuje się w historii literatury litewskiej XIX i XX wieku.

Od stycznia 2004 roku zajmuje się badaniem literatury litewskiej okresu II wojny światowej, jak również powojennej okresu stalinizmu. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną, która dotyczyć będzie zesłaniowej, łagrowej i partyzanckiej litewskiej literatury pamiętnikarskiej.

Rezultaty badań publikuje w artykułach napisanych po polsku, litewsku i angielsku. Uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i na Litwie. Odbyła dwa staże naukowe na Litwie.

DR JOWITA NIEWULIS-GRABLUNAS


Pracę magisterską pt. Punsko tarm?s ?vardžiai (Zaimki gwary puńskiej) obroniła w 2001 roku, a doktorską pt. Fonologia litewskiej gwary puńskiej w 2005 roku. Promotorem obu prac był prof. Michał Hasiuk.

W Zakładzie Bałtologii prowadzi zajęcia z dialektologii języków bałtyckich (litewskiego i łotewskiego) oraz gramatyki opisowej ? fonologii i fonetyki języka litewskiego i łotewskiego. Poza tym jest native speakerem języka litewskiego i dlatego prowadzi również zajęcia z praktycznej nauki języka litewskiego, szczególnie na I i II roku studiów I stopnia. Dydaktyka języka litewskiego jest jej największą pasją. Jest wymagającym wykładowcą, ale dzięki temu student, który nigdy w życiu nie słyszał języka litewskiego i nic o nim nie wiedział, po I semestrze praktycznej nauki języka litewskiego ma podstawową wiedzę o morfologii tego języka, pisze krótkie teksty, posługuje się tym językiem w podstawowym jego zakresie. Podczas zajęć praktycznej nauki języka litewskiego bardzo duży nacisk kładzie na wymowę i akcentuację tego języka.

DR JOLANTA BACHAN


DR SWIETŁANA GAŚ


DR SZYMON GRZELAK


Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Kioto na podstawie dysertacji poświęconej kategorii stopnia w językach japońskim i polskim. W swojej pracy badawczej porusza zagadnienia z obszaru
semantyki i pragmatyki, że szczególnym uwzględnieniem skalarności w języku, wyrażeń kwantyfikacyjnych, jak również gramatykalizacji i pragmatykalizacji.

DR PAWEŁ KIDA


Absolwent Wydziału Języka i Literatury Koreańskiej Narodowego Uniwersytetu w Seulu specjalność: językoznawstwo koreanistyczne. Magisterium 2010 rok, doktorat 2015 rok. Zainteresowania badawcze obejmują morfologię i składnię języka koreańskiego, pragmatykę języka koreańskiego oraz translatorykę. W trakcie pobytu za granicą dwukrotnie otrzymał stypendium Rządu Republiki Korei Południowej. Podczas studiów zagranicznych pracował jako tłumacz przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Seulu. Od 2016 roku, adiunkt w Zakładzie Filologii Koreańskiej w IJ, proktor egzaminu Topik (Narodowy Egzamin Języka Koreańskiego) na Uniwersytecie Jagiellońskim, koordynator programu Ceepus w IJ. Od 2017 roku, kierownik studiów wieczorowych – filologia koreańska oraz studiów podyplomowych dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Od 2018 roku, prezes Polskiego Towarzystwa Koreanistycznego.
Autor pracy zbiorowej pt. „Meandry Koreanistyki”, kilku rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach zagranicznych. Prowadził wykłady gościnne w Rosji, Szwecji, Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech oraz wygłosił referaty na kilkunastu konferencjach zagranicznych. W ramach działalności organizacyjnej przygotowywał wizyty ambasadorów Republiki Korei w Instytucie Językoznawstwa, kierował projektem Nr AKS_2016_C25 (konferencja CEESOK), przygotował stronę internetową Zakładu Filologii Koreańskiej, film promocyjny koreanistyki poznańskiej oraz Jubileusz 15-lecia filologii koreańskiej. Zasiada jako ekspert w Seed Program for Korean Studies na Uniwersytecie Pałackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska.

DR VICTORIA KAMASA


DR HAB. WŁODZIMIERZ LAPIS


Włodzimierz Lapis (ur. 22 czerwca 1966 w Kłecku) – polski logik, matematyk i językoznawca, samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny UAM w Poznaniu.

Nauka

W latach 1981-1985 uczęszczał do II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

W latach 1985-1990 na UAM w Poznaniu studiował matematykę – specjalność nauczycielska, specjalizacja metody numeryczne i programowanie, od III roku realizował je indywidualnym tokiem studiów (dla zdolnych) w zakresie matematyki dyskretnej. Praca magisterska „Dokładne rozkłady w losowej n-kostce”, promotor prof. dr hab. Michał Karoński. W czasie studiów działał w trzech kołach naukowych (matematyków, dydaktyków matematyki i matematyków), pracował społecznie (pomoc osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym) oraz udzielał się w życiu Duszpasterstwa Akademickiego OO Dominikanów w Poznaniu (u boku ojca Tomasza Alexiewicza oraz ojca Jana Góry).

Dodatkowo:

1) „Studium Rodziny” przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu; praca dyplomowa: „Virsmas, czyli obrzędowość narodzić, ślubu i śmierci w Kościele domowym na Litwie”

2) „Studium Nauki Społecznej Kościoła” na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu; praca dyplomowa: „Chrześcijanin świecki wobec władzy”

3) 2017-2018 – studia podyplomowe „Pedagogika lecznicza”

4) 2018-2019 (w trakcie) – studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera”

 

Kariera zawodowa

 • Od 1 III 1990 r. (jeszcze jako student) zatrudniony na UAM w Poznaniu jako pracownik naukowo-dydaktyczny (na Wydziale Neofilologii, w Instytucie Językoznawstwa, tam w Zakładzie Logiki Stosowanej). W 1998 r. obronił doktorat w oparciu o pracę „Wybrane problemy algorytmizacji i automatyzacji opisów fonologicznych” (rozwiązany problem: po 30 latach od stworzenia przez prof. Tadeusza Batoga algorytmu fonemizacji głosek – dokonanie jego optymalizacji, a następnie zaimplementowanie w Delphi; promotor: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski), uzyskując tym samym stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego. W 2015 r. uzyskał habilitację w zakresie językoznawstwa na podstawie dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i naukowego, w tym głównego osiągnięcia – monografii „Semantyczne i syntaktyczne aspekty dystynktywności” (dystynktywność – to wyróżnianie, odróżnianie, rozróżnianie; odnosi się do pojedynczych obiektów, zbiorów i podzbiorów, jak i ciągów oraz cech dystynktywnych ustanawiających owe dystynkcje). Prowadzi badania i publikuje w czterech zakresach tematycznych: dystynktywność, semiotyka logiczna, metodologia lingwistyki, dydaktyka. Prowadzi(ł) następujące zajęcia dydaktyczne: wstęp do matematyki, logika, logika matematyczna, funkcje rekurencyjne, podstawy informatyki, oprogramowanie użytkowe, podstawy programowania, współczesne problemy informatyki, lingwistyka matematyczna, wstęp do lingwistyki matematycznej i przetwarzania języka naturalnego, algorytmy i obliczenia, semiotyka logiczna, statystyka, humanistyka cyfrowa. Był inicjatorem otwarcia w Instytucie Językoznawstwa UAM specjalności „humanistyka cyfrowa”.

Dwukrotnie wyróżniony przez rektora UAM nagrodą za publikacje (za podręcznik dla studentów i za pracę habilitacyjną).

Pracował/pracuje też:

1) 1992-1993 – w LO w Pobiedziskach (nauczyciel matematyki),

2) 2016-2017 – w SP nr 52 w Poznaniu (nauczyciel matematyki i informatyki),

3) 2017-2018 – w technikum Energetyczne w Poznaniu (nauczyciel matematyki),

4) od 2017 – w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu (nauczyciel matematyki).

Ponadto od 1993 r. prowadzi Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR (kursy językowe i przygotowawcze do egzaminu na koniec szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej – matury; łącznie ok. 6.000 klientów).

 

Inne osiągnięcia i wyróżnienia

 • W 2018 r. potwierdzone przez Mensa Polska IQ 159.
 • 11 X 2018 Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał mu odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” (jest to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą WYBITNY wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego).

 

Publikacje książkowe

 1. Dysertacje
 2. Dokładne rozkłady w losowej n-kostce – praca magisterska (1990)
 3. Wybrane problemy algorytmizacji i automatyzacji opisów fonologicznych – praca doktorska (1999)
 4. Semantyczne i syntaktyczne aspekty dystynktywności – praca habilitacyjna (2014)
 5. Inne książki
 6. VIRSMAS czyli obrzędowość narodzin, ślubu i śmierci w kościele domowym na Litwie – praca dyplomowa w Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1993)
 7. Chrześcijanin świecki wobec władzy – praca dyplomowa Studium Wyższej Katechezy Społecznej Pracujących przy Stowarzyszeniu Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” w Poznaniu (1996)
 8. Poradnik gimnazjalisty z III klasy – książeczka wydana własnym sumptem i bezpłatnie rozprowadzona wśród 10.000 gimnazjalistów na terenie Poznania i powiatu poznańskiego (2003)
 9. Gimnazjum. Powtórka. Test matematyczno-przyrodniczy – repetytorium dla gimnazjalistów z III klasy w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, Wydawnictwo Publicat, 400 stron A5 (2010)
 10. Gimnazjum. Test matematyczno-przyrodniczy – testy dla gimnazjalistów z III klasy w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, Wydawnictwo Publicat, 194 strony A4 (2010)
 11. Lingwistyka matematyczna i teoria automatów – skrypt dla swoich studentów
 12. Matematyka dla laika – skrypt dla swoich studentów

 

Linki

DR JAMILA OUESLATI


DR KIRIAKOS PAPOULIDIS


DR KINGA PIOTRKOWIAK-JUNKIERT


DR JUSTYNA PRUSINOWSKA


DR AGNIESZKA WAGNER


DR SANDRA WAWRZYNIAK


DR PRZEMYSŁAW WIATROWSKI


doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, kierownik Pracowni Azji Południowo-Wschodniej. Zainteresowania badawcze: językoznawstwo polonistyczne, językoznawstwo indonezyistyczne, językoznawstwo porównawcze (przede wszystkim indonezyjsko-polska frazeologia porównawcza).

DR AGATA WOLARSKA-SOBOCIŃSKA


DR ANNA ZIĘBA


DR DARIA ZOZULA


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa porównawczego (rozprawa z zakresu legilingwistyki porównawczej polsko-inodonezyjskiej), tłumacz przysięgły języka indonezyjskiego, magister etnolingwistyki z językami kierunkowymi angielski i indonezyjski (magisterium na temat tłumaczenia audiowizualnego indonezyjsko-polskiego). Obecnie adiunkt w Pracowni Azji Południowo-Wschodniej Instytutu Językoznawstwa UAM.
Od 2017 r. członek zwyczajny PT TEPIS oraz prezes Stowarzyszenia Polsko-Indonezyjskiego SAHABAT, autorka szeregu publikacji na temat języków i kultury Republiki Indonezji.
Głównymi obszarami jej zainteresowań badawczych są legilingwistyka oraz translatologia.