DLA ZAINTERESOWANYCH KULTURĄ


Religie świata

dr Sandra Wawrzyniak
Aby sprawdzić, czy człowiek bez religii jest jak ryba bez roweru, przyjdź na zajęcia poświęcone religiom świata – fakultet trwający dwa semestry. Dowiesz się m.in., jak wygląda buddyjskie piekło oraz jak szybko i skutecznie zostać świętym. Zapraszam!

 

Regiony Rosji: ich kultura i języki

dr Swietłana Gaś
Rosja to nie tylko Moskwa, prawosławie, język rosyjski, kultura rosyjska. To również inne języki, inne religie, inne kultury. Właśnie tej mniej znanej Rosji będzie poświęcony fakultet. Na zajęciach poznacie specyfikę poszczególnych regionów Rosji (zwłaszcza ponad 20 republik Federacji Rosyjskiej, np. Dagestanu, Tatarstanu i innych), ich języki (kilkadziesiąt języków oficjalnych), tradycje, religie itd.

Porozmawiamy również o tym, jak przedstawia się poszczególne regiony w ogólnorosyjskich środkach masowego przekazu (na podstawie badań ilościowych i jakościowych) i jaki ma to wpływ na opinię społeczną. Omówimy politykę językową Rosji.

Fakultet prowadzony jest w języku polskim.
Słowa kluczowe: Rosja, współczesna kultura tradycyjna, język, religia, postfolklor, geografia kulturowa, polityka językowa, stereotypy

W drugim semestrze będę prowadzić seminarium licencjackie. Zainteresowane osoby proszę o kontakt: svetlanagas@gmail.com.

 

Historia i kultura Sankt Petersburga

prof. UAM dr hab. Elena Czaszczyna
Zapraszam studentów I roku II stopnia w semestrze zimowym na wykład monograficzny poświęcony miastu Sankt Petersburg, w czasie którego poruszane będą następujące tematy:
Historia Sankt Petersburga.

? Architektura miasta. Pałace Sankt Petersburga (pałac Zimowy, pałac Mienszykowa, pałac Jusupowów). Carskie rezydencje (Pawłowsk, Peterhof, Carskie Sioło).
? Petersburg literacki: Petersburg N. Gogola, F. Dostojewskiego. Obraz miasta w twórczości poetów A. Błoka, A. Achmatowej, N. Gumilowa, O. Mandelsztama.
? Muzyczna kultura Petersburga. Muzyczne towarzystwa i salony arystokracji. ?Potężna gromadka?. Utwory P. Czajkowskiego.
? Stowarzyszenie „Świat Sztuki” (A. Benois, L. Bakst) – rosyjski modernizm.
? Awangarda malarska (K. Malewicz, W. Tatlin, W. Kandinsky) w Sankt Petersburgu.
? Życie teatralne. Teatr Maryjski. Rosyjski balet (M. Krzesińska, W.Niżyński, G. Bałanczyn).
?Rosyjskie sezony? Sergiusza Diagilewa w Paryżu.

Kurs będzie prowadzony w języku rosyjskim.

 

Kultury współczesnej Litwy

dr Monika Pokarska-Iwaniuk
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii, kultury, nauki, polityki i gospodarki krajów bałtyckich – Litwy i Łotwy. Zwraca się uwagę na indywidualną i grupowa pracę studentów. Chętnie wykorzystywane są źródła internetowe, co sprzyja aktualizacji najnowszych danych, wszelkie materiały promujące kraje bałtyckie w Europie i świecie, prezentacje, filmy, doniesienia prasowe.

Wiedza o krajach bałtyckich

dr Monika Pokarska- Iwaniuk
Zajęcia prowadzone są ze studentami III roku studiów. Mają na celu wnikliwe i szczegółowe zapoznanie się studentów ze współczesną kulturą litewską. Zwraca się uwagę na wszelkie nowości, które w ostatnich latach pojawiają się na Litwie i towarzyszą kształtowaniu kultury, w takich dziedzinach, jak: film, teatr, sztuki plastyczne, krytyka literacka. Omawiane są sylwetki znanych ludzi kultury i sztuki, przeprowadzane są dyskusje na temat nowych idei i tendencji w sztuce XXI wieku. Zajęcia opierają się na czynnym uczestnictwie studentów, przygotowywaniu referatów i prezentacji, wspólnym oglądaniu filmów, analizie i dyskusji na temat tekstów literackich.

Historia literatury litewskiej

dr Monika Pokarska-Iwaniuk
Cykl zajęć prowadzonych od I roku studiów zapoznaje studentów z literaturą litewska od początków jej powstania do współczesności. Omawiane są teksty literackie czołowych przedstawicieli prądów i kierunków literatury litewskiej. Szczególną uwagę zwraca się na pracę z tekstem w oryginalnej wersji językowej już od pierwszych semestrów nauki.

Etnogeneza ludów indoeuropejskich i etymologia i historia

prof. UAM dr hab. Norbert Ostrowski
Celem zajęć jest prezentacja tego, co oferuje nam język jako narzędzie poznania przeszłości, gdy zawodzą dane archeologiczne i brakuje źródeł pisanych. Prowadzący stara się pokazać, jak na podstawie analizy etymologicznej możemy odtworzyć fragmenty kultury duchowej i materialnej ludów indoeuropejskich.

 

Wprowadzenie do buddyzmu

mgr Michał Lipnicki
Jest to trwające jeden semestr (30 h) konwersatorium adresowane do studentów, których specjalizacja dotyczy krajów azjatyckich, oraz do wszystkich osób zainteresowanych religiami, filozofią i kulturą tego kontynentu.
Na zajęciach wprowadzamy w bogaty świat myśli oraz kultury buddyjskiej. Prezentujemy zarówno oddziaływanie buddyzmu na kulturę poszczególnych regionów, jak i wpływ danej kultury na kształt buddyzm. Ponadto, mając na uwadze owe liczne uwarunkowania, którym buddyzm w swojej historii podlegał, w czasie kursu studenci zapoznają się z elementami myśli i historii specyficznych dla każdego z prezentowanych w ramach zajęć państw, zwłaszcza Indii, Chin, Tybetu oraz Japonii.

 

Języki Afryki

mgr Agnieszka Schönhof-Wilkans
W trakcie zajęć poruszymy szereg zagadnień z zakresu afrykanistyki. Będziemy zajmować się językiem i kulturą zarazem, ponieważ jako etnolingwiści nie oddzielamy tych pojęć. Nie zamierzamy jednak całkowicie abstrahować od ścisłego językoznawstwa. Pojawią się konkretne przykłady z konkretnych języków. Obejrzymy ponadto trochę ciekawych zdjęć i krótkich filmów, posłuchamy mlasków. Zdamy sobie sprawę, jak bardzo inne, zaskakujące, nieprzekładalne ?na nasze? mogą być niektóre afrykańskie zjawiska językowe. Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą dobrze zorientowani w ogólnej sytuacji językowej Czarnego Lądu z uwzględnieniem jej uwarunkowań politycznych, społecznych, etnicznych, religijnych itp.

 

Gender jako kategoria w humanistyce

dr Marta Mazurek
Czym jest płeć kulturowa, czyli rodzaj, czyli gender, i skąd się bierze? Co to jest (cis)genderowy przywilej? Czy istnieje przymus bycia kobietą/mężczyzną? Czy bycie mężczyzną/kobietą to tyle, co performance? Kto się boi gender i dlaczego budzi on kontrowersje?

Jak filozofia definiuje gender? A jak tą kategorią posługuje się socjologia? Co gender zmienia w badaniach antropologicznych i kulturowych? Na czym polega i czemu służy genderowa analiza relacji społecznych? Czym różnią się badania genderowe (gender studies) od krytyki feministycznej?

Kto i kiedy może/powinien określać tożsamość jednostki? Czy wprowadzanie imion neutralnych płciowo to fanaberia? Czemu ma służyć wychowanie bez rozróżniania ze względu na płeć?

Zachęcam do poszukania odpowiedzi na te i wiele innych nurtujących pytań w trakcie cyklu wprowadzających wykładów poświęconych omówieniu kategorii gender oraz roli, jaką gender pełni w naukach humanistycznych/społecznych.