DLA ZAINTERESOWANYCH MEDIAMI


Kinematografia świata

dr Tomasz Borowiak

Twórczość filmowa rozmaitych kręgów cywilizacyjnych. Kino ambitne, mądre, wartościowe. Klasyka i postmodernizm.
Konwersatorium o tym, czym kino jest i jakie być powinno, na przykładzie najwspanialszych filmów świata. Zapraszam.

 

Wiedza o fotografii

mgr Krzysztof Szymoniak
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi faktami obejmującymi: historię, estetykę, socjologię i filozofię fotografii. Poruszone zostaną też zagadnienia z zakresu techniki i technologii fotografii analogowej i cyfrowej, a także opis (ogląd) fotografii jako dziedziny sztuk wizualnych.

Poznamy także główne podziały gatunkowe i konteksty kulturowe występujące w obrębie fotografii, na różnych jej poziomach. Będziemy rozmawiać o technikach i technologii (ciemnia analogowa i komputerowa); o rodzajach, gatunkach i odmianach dawnej i współczesnej praktyki fotograficznej; o zastosowaniu i wykorzystaniu fotografii w otaczającej nas rzeczywistości; o zjawiskach artystycznych (wystawy, albumy) i konkursach fotograficznych; o fotoblogach, a także o komercji i mass mediach; o fotografii do użytku domowego i reklamowego; o nowych zjawiskach i zastosowaniu fotografii w świecie mediów. Będziemy też fotografować na zadany temat, a potem prezentować i omawiać swoje prace.

Uwaga! Przedmiot ten nie obejmuje kursu obsługi aparatu fotograficznego!

 

Wiedza o mediach

mgr Krzysztof Szymoniak
Całoroczny kurs będący próbą opisania i zdiagnozowania mechanizmów, które utrzymują świat mediów masowych w stanie ekspansji, order a które także bywają, jak to się dzieje w ostatnich kilkunastu latach za sprawą Internetu, motorem niezwykłych przemian cywilizacyjnych (lektury, konwersatorium, prezentacje).

 

Warsztaty dziennikarskie

mgr Krzysztof Szymoniak
Tematem zajęć w ramach przedmiotu są główne rodzaje, find gatunki i techniki pisarskie, z jakimi spotyka się (lub może spotkać) w swoim życiu zawodowym i prywatnym (tu i teraz) współczesny nadawca i odbiorca komunikatów rodem z mass mediów. Przed nami zatem rudymenty warsztatu dziennikarstwa informacyjnego, interwencyjnego, problemowego, śledczego, a także wywiad, reportaż i publicystyka (m.in. komentarz i felieton). Poznacie też podstawowe techniki dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego. Zapoznacie się z głównymi problemami oraz istotą zjawiska w takich dziedzinach, jak fotografia prasowa, etyka dziennikarska i prawo prasowe.

 

Twórcze pisanie

mgr Krzysztof Szymoniak
Tematem zajęć w ramach przedmiotu są główne rodzaje, gatunki i techniki pisarskie, z jakimi spotyka się (lub może się spotkać) w swoim życiu zawodowym i prywatnym (tu i teraz) współczesny nadawca i odbiorca komunikatów o literackiej proweniencji. Przed nami proza kreacyjna (np. opowiadanie autobiograficzne, opowiadanie sf), poezja (tradycyjna i współczesna), dramat (jednoaktówka, monodram), list, dziennik literacki, scenariusz filmowy, słuchowisko radiowe. W sferze naszych zainteresowań znajdują się także techniki i gatunki paraliterackie, szeroko dzisiaj spopularyzowane i często stosowane np. w mass mediach, reklamie, propagandzie i public relations.

 

Lingwistyczny aspekt PR

mgr Agata Karaśkiewicz
Student dzięki uczestnictwu w zajęciach ma szansę dotrzeć do podstaw powszechnie stosowanej przez profesjonalistów wiedzy w lingwistycznym aspekcie public relations. Celem zajęć jest przyswojenie i opanowanie przez uczestników tych środków językowych, technik oraz narzędzi, które wykorzystywane są w sferze PR celem skutecznego dotarcia do odbiorców z komunikatem nie tylko precyzyjnie zaplanowanym na poziomie strategii, ale i ściśle określonym na poziomie semantycznym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że studenci nauczą się podczas zajęć konstruować teksty PR-owe w odpowiedniej formie (skutecznie oddziałujące na odbiorcę), zapoznają się także m.in. z historią PR w Polsce i na świecie. Prowadząca zajęcia opiera swoją propozycję na sprawdzonych strategiach wykorzystywanych przez PR oraz na znanych sobie etapach tworzenia kampanii PR. Nabytą podczas zajęć wiedzę teoretyczną student powinien umieć zastosować w praktyce, tj. przykładowo stworzyć projekt kampanii PR dla wybranej instytucji, inicjatywy społecznej lub wybranego produktu.
Mile widziana jest obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo. Każdy uczestnik zajęć powinien wykazać się praktycznie w zakresie przygotowania i zaprezentowania na forum grupy projektu kampanii PR dla wybranego produktu, organizacji, inicjatywy społecznej (do wyboru). Projekt może być realizowany w grupach maksymalnie dwuosobowych.