INFORMACJE OGÓLNE


Wszystkie informacje na temat Studiów Podyplomowych dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych znajdują się na stronie:

spktp-uam.home.amu.edu.pl

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Językoznawstwa

Opis studiów: studia obejmują dwie grupy przedmiotów:
1) przedmioty kierunkowe ściśle związane  z przekładem (praktyczna nauka przekładu pisemnego i ustnego oraz teorie translatologii),
2)  przedmioty ogólne (z zakresu prawa, językoznawstwa i historii systemów prawnych).
Czas trwania studiów: studia trwają dwa lata. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przekładu prawniczego.
Na studiach realizują się programy: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański.
Odpłatność za naukę: czesne wynosi 6000 zł za rok (2 semestry).
Opłata może być wnoszona w formie opłaty semestralnej lub w ratach (miesięcznych).

Rekrutacja
rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 29 września 2017 r.

O kolejności przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: dr Paweł Kida
e-mail: pawelkida@gmail.com

Należy składać następujące dokumenty:

1) podanie na studia podyplomowe
2) 2 fotografie
3) odpis dyplomu lub dyplom ukończenia studiów
4)  życiorys
5)  oświadczenie o znajomości wybranego języka obcego na poziomie zaawansowanym.
6)  kopia dowodu osobistego
Dokumenty należy przesyłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Językoznawstwa
Podyplomowe studia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
al. Niepodległości 4
Collegium Novum
61-874 Poznań

Dokumenty