JAK NAPISAĆ PRACĘ LICENCJACKĄ I MAGISTERSKĄ


Literatura

Dr Victoria Kamasa

www.logic.amu.edu.pl

 1. Po co czytamy?
 • Co już wiadomo?
 • Jak to definiowano? Do jakich konkluzji dochodzono przy danych definicjach?
 • Jak to badano? Jakie metody wykorzystywano?
 • Co dowiedziono? Jak tego dowiedziono?
 • Jakie pojawiały się problemy? Jak sobie z nimi radzono?
 • Jakimi teoriami/tezami/pojęciami się posiłkowano? Jakie było ich źródło?
 1. Po co cytujemy?
 • umieszczenie naszych badań w kontekście;
 • prezentacja przyjmowanego rozumienia pojęć;
 • uzasadnienie przyjmowanego podejścia;
 • ułatwienie Czytelnikowi zrozumienia:
  • badań;
  • metod;
  • wyników.
 1. Kiedy cytujemy?
 • ZAWSZE, kiedy:
 • przytoczony fragment jest przepisanym sformułowaniem (także gdy tłumaczymy) [CYTAT];
 • opisywany pogląd/stanowisko/wiedza nie jest naszego autorstwa (skąd wiemy to, stuff co piszemy) [PRZYWOŁANIE].
 1. Co cytujemy?
 • literaturę naukową J:
 • artykuły z czasopism naukowych (recenzowane, wydawane przez jednostki naukowe);
 • monografie naukowe (recenzowane);
 • prace doktorskie i habilitacyjne (część dostępna w repozytorium);
 • zbiory pokonferencyjne i okazjonalne;
 • encyklopedie, słowniki, leksykony (dla dziedziny);
 • podręczniki akademickie;
 • raporty z badań (np. CBOS).
 1. Czego nie cytujemy?
 • WIKIPEDII!!!;
 • artykułów z czasopism popularnonaukowych oraz gazet;
 • książek popularnonaukowych;
 • definicji z ogólnych słowników i encyklopedii (zwłaszcza kluczowych pojęć teoretycznych);
 • poradników, samouczków itp.
 1. Jak czytamy?
 • porządkowanie wiedzy:
  • notatki z wątkami pracy;
  • zaznaczenia z opisem;
  • pliki do określonych tematów z cytatami;
  • menadżery bibliografii [CITAVI];
  • mapy myśli;
 • porządkowanie bibliografii:
  • Word;
  • menadżery bibliografii.
 1. Jak szukamy?
 • słowa kluczowe;
 • kluczowi autorzy;
 • cytowani istotni dla nas autorzy;
 • występowanie określonych słów w tytule/tekście.
 1. Gdzie szukamy?
 • Google scholar:
  • szczególnie: kto cytuje;
 • katalogi bibliotek;
 • baza zawartości polskich czasopism:
  • podział chronologiczny;
  • http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=03&IM=01&WI=BARTMInSKIbFLORIANbAU&NU=03&CE=1&DD=16,
 • katalog czasopism (anglojęzyczne):
  • tytuł, element tytułu;
  • przeglądamy artykuły z interesującego nas czasopisma LUB
  • szukamy konkretu w interesującym nas czasopiśmie;
  • http://atoz.ebsco.com/Search/5510;
 • bazy artykułów z wielu czasopism:
  • EBSOhost;
  • SCOPUS;
  • sprytne wyszukiwanie;
 • bazy danych:
  • Web of Knowledge;
 • bibliografia tego, co już czytaliśmy.

 

Piszemy pracę

Dr Victoria Kamasa

www.logic.amu.edu.pl

 1. Jako że sposób postrzegania stanowi jeden z czynników determinujących użycie ww. leksykonu słownego
 • Przy zdaniach mówiących coś o świecie:
  • znamy ich źródło i je podajemy;
  • nie piszemy takich zdań ;).
 • Wyrabiamy sobie nawyk wewnętrznego pytania: Skąd to wiadomo?, jeśli nie wiem, nie piszę.
 • Próbujemy czytać jak złośliwy recenzent – na co mógłby zwrócić uwagę, co skrytykować, co podważyć.
 1. ?Jak powszechnie wiadomo, każdemu uczącemu się języka obcego zdarzają się błędy i pomyłki??
 • Unikamy ogólnych stwierdzeń bez pokrycia.
 • Na listę zakazanych trafiają także:
  • jak powszechnie wiadomo;
  • wszyscy wiemy/każdy wie itd.;
  • powszechnie (znana teoria, uznany językoznawca) itd.;
  • w sposób naturalny/oczywisty;
  • jest naturalne/oczywiste/powszechnie przyjmowane;
  • jak logicznie wynika z?
 1. Podział może nie pokrywać się z ogólnie przyjętymi w literaturze kategoriami, lecz jest konieczny, aby wynik badań nie był zakłamany
 • Stosujemy określenia z języka naukowego J:
  • zakłamanie wyników przez niewłaściwy dobór próby ma swoje określenie (obciążenie) i takiego określenia używamy.
 1. Ważnym punktem pracy będzie społeczność francuska zamieszkująca środowiska związane z badanym zjawiskiem
 • Zwracamy uwagę na precyzyjny dobór słów:
  • czy podmiot zdania może wykonywać czynność wskazywaną
   w orzeczeniu;
  • czy dana cecha/czynność odnosi się tylko do ludzi.
 1. Podświadomie czujemy już jako nastolatki, na podstawie rozmowy z przedstawicielem przeciwnej płci, że choć mówimy o tym samym, mówimy w zupełnie różny sposób
 • Nie piszemy felietonu, tylko pracę naukową.
 • Nie używamy bez pokrycia formy „my”, „oni” itp. niech zawsze będzie dokładnie wiadomo, o kogo chodzi.
 1. Głównym zagadnieniem tej pracy jest weryfikacja hipotezy: czy i w jaki sposób osoby wypowiadające się na forach wprowadzają zapożyczenia do języka polskiego. Badanie ma również na celu próbę wykazania, czy rodzaj i tematyka forum ma wpływ na częstotliwość używania w nim zapożyczeń
 • Uważamy na precyzję w zdaniach.
 • Temat badań to tłumaczenia, cel ? poznanie specyfiki itd.
 • Hipoteza to twierdzenie, nie pytanie.
 • Wskazujemy, wykazujemy że nie czy.
 1. Zgodnie z założeniami prawa relatywizmu językowego autorstwa amerykańskich etnolingwistów E. Sapira i B. Whorfa
 • Dbamy o dokładność tego, co piszemy:
  • prawa nie mają założeń ? założenia mają teorie;
  • przy cytowaniu konkretnych ustaleń ? zwracamy uwagę na ich nazwy własne.
 1. ?Określenia używane przez sportowców o sportowcach wspaniale obrazują relacje między sportowcami tych samych lub innych dyscyplin sportowych??
 • Unikamy tak silnych zdań twierdzących, zwłaszcza w kwestiach, których nie jesteśmy pewni.
 1. Nie można zlekceważyć faktu, że język niemiecki będzie miał swe odbicie w popełnionych błędach
 • Unikamy modalności bez pokrycia:
  • skąd wiadomo, że trzeba/należy/nie można.
 • Zamiast tego odnosimy się do naszego działania:
  • w niniejszej pracy za istotne uznane zostanie również?;
  • w swoich badaniach wezmę również pod uwagę?
 1. Jest to ciekawe zagadnienie z racji tego, że badania nad samym językiem używanym przez kobiety i mężczyzn są bardzo interesujące
 • Unikamy tautologii.
 • Unikamy strumienia świadomości.
 • Unikamy ?wielosłowia?.
 • Każde zdanie coś wnosi ? prowadzi czytelnika dalej założoną przez nas drogą.
 1. Jednocześnie interesowałoby mnie to, jak inna struktura gramatyczna związków wpływa na zmianę obrazowania
 • Precyzyjnie formułujemy myśli.
 • Uważamy na brakujące dopełnienia, zgodność podmiotu w poszczególnych zdaniach itp.
 1. Autor pracy przebrnie więc przez kolejne tradycyjne gatunki literackie kraju, obecne w sonetach od początku ich istnienia i mające znaczący wpływ na ich powstanie??
 • Unikamy słów wartościujących.
 • Unikamy konstrukcji sugerujących wartościowanie.
 • Opisujemy stan rzeczy, a nie oceniamy go.
 1. przeciwnicy liberalizacji prawa narkotykowego zdają się częściej wykorzystywać wygodniejszy i prostszy do skonstruowania obraz wrogów zdrowia publicznego
 • Unikamy prezentowania własnych opinii o świecie.
 • Przedstawiamy wyniki badań bądź hipotezy:
  • jasne, że jest to hipoteza;
  • możemy uzasadnić stawianie takiej hipotezy;
  • hipotezy testujemy ilościowo.
 1. ?Poprzez pobyt za granicą mocno rozwija się intuicja językowa, która odgrywa ważną rolę w przypadku braku konkretnej wiedzy??
 • Unikamy stwierdzeń dotyczących związków przyczynowo-skutkowych, których:
  • nie dowiedliśmy w badaniach;
  • nie znamy z literatury.
 1. ?Moją pracę licencjacką chciałbym rozpocząć od postawienia głównego problemu badawczego??
 • Piszemy o temacie, nie o sobie J.
 • Deklarujemy, co zrobimy, a nie ? jakie są nasze chęci/marzenia/pragnienia.
 1. Uzyskane wyniki i ich analiza może pomóc ograniczyć te problemy
 • Stawiamy sobie ambitne cele, ale nie zarzucamy nimi czytelnika.

Trochę porządku

Anglosaska struktura akapitu:

 • jeden akapit, jeden temat;
 • układ:
  • zdanie wprowadzenia (opcjonalne);
  • teza;
  • argumenty przemawiająca za tezą/rozwinięcie tezy;
  • kontrargument (opcjonalne).

Wujek dobra rada

 • Używaj tylko słów, których znaczenia jesteś pewny.
 • Używaj takich zdań złożonych, w których sam się nie gubisz.
 • Uzasadniaj podejmowane decyzje.

Podsumowanie 3P: PRECYZJA – PEWNOŚĆ – PORZĄDEK

 • PRECYZJA:
 • słowa – w ich właściwym, dokładnym znaczeniu;
 • zdania – zgodność podmiotu z orzeczeniem (też merytoryczna ;)), wszystkie elementy zdania;
 • zdania złożone – sensowne połączenia, właściwe użycie spójników.
  • PEWNOŚĆ:
 • tylko twierdzenia, co do których mamy pewność;
 • tylko związki, co do których mamy pewność;
 • tylko to, o czym możemy orzekać na podstawie literatury lub badań (np. nie o intencjach, stanach mentalnych mówcy);
 • szczególnie uważamy na: związki przyczynowo-skutkowe.
  • PORZĄDEK:
 • jeden akapit, jeden temat;
 • czytelna narracja;
 • prowadzenie czytelnika przez to, co wcześniej ustaliliśmy i uporządkowaliśmy.

Technikalia – szczegóły

 • Pytań w zdaniu nie rozpoczynamy dużą literą i nie kończymy znakiem zapytania, np. Istotne wydaje się pytanie, jak język wpływa na pozycję kobiet.
 • Przypisy zaczynamy dużą literą i kończymy kropką.
 • Przy wypunktowaniach na końcu stawiamy kropkę lub średnik.
 • Ilość dotyczy niepoliczalnych, a liczba
 • Przymiotnik w stopniu wyższym wymaga uzupełnienia typu od/niż, np. te czynniki mogą powodować mniejszą liczbę błędów niż w przypadku osób uczących się jedynie w szkole.