Jednolity system antyplagiatowy


Poznań, 17 stycznia 2019.

Szanowni Państwo promotorzy prac dyplomowych

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668) praca dyplomowa musi zostać przed egzaminem dyplomowym sprawdzona z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Wykorzystywanie na UAM systemu JSA w procedurze sprawdzania pisemnych prac dyplomowych jest obowiązkowe. System JSA jest prowadzony i nieodpłatnie udostępniany uczelniom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku z powyższym zostały przygotowane odpowiednie zarządzenia rektora regulujące proces składania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych oraz proces sprawdzania prac z wykorzystywaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Wszystkie nowe zarządzania oraz instrukcja dla promotora zostały umieszczone na stronie APD: apd.amu.edu.pl

W systemie APD jest nadal możliwość korzystania z Otwartego Systemu Antyplagiatowy (OSA) – stanowi on jednak wyłącznie dodatkowy system antyplagiatowy, z którego można korzystać przy sprawdzaniu prac dyplomowych. Wykorzystywanie na UAM systemu OSA w procedurze sprawdzania pisemnych prac dyplomowych nie jest obowiązkowe.