JĘZYK. KOMUNIKACJA. INFORMACJA


Czasopismo Język. Komunikacja. Informacja poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji (w tym głównie bibliometrii i webometrii), a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.

Rocznik prowadzi trzy działy: (I) artykuły, (II) opinie i polemiki oraz (III) recenzje. Teksty, w języku polskim lub angielskim, można nadsyłać w formie elektronicznej do końca września każdego roku.

Periodyk figuruje na Liście punktowanych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w roku 2012 otrzymało 5 punktów).