ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019


Zarządzenie Nr 240/2017/2018
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 – j.t. z późn. zm.) w związku z § 4, § 5 i § 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2018/2019:

28 września 2018 r. Dzień studenta I roku
1 października 2018 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
2 października 2018 r. – 31 stycznia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r. wakacje zimowe
1 – 14 lutego 2019 r. / 15 – 21 lutego 2019 r. zimowa sesja egzaminacyjna / przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
22 lutego – 16 czerwca 2019 r. okres zajęć dydaktycznych
19 – 23 kwietnia 2019 r. wakacje wiosenne
17 – 30 czerwca 2019 r. letnia sesja egzaminacyjna
1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
2 – 29 września 2019 r. sesja egzaminacyjna
§ 2
  1. W roku akademickim 2018/2019 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2018 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2018 r., 2 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r., 8 maja 2019 r. (Dzień Sportu) z uwzględnieniem ust. 3.
  2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  3. W dniu 9 czerwca 2019 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
§ 3

Traci moc zarządzenie nr 192/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29 marca 2018 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki