POMOC MATERIALNA


1. Jakie są typy pomocy materialnej?

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga w forma doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu. Student może otrzymać ją nie więcej niż dwa razy w roku.
 • Zakwaterowanie w domu studenckim
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium przysługuje studentom, którzy ukończyli I rok studiów i znajdują się w grupie 10% najlepszych studentów kierunku.
  [O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające]

2. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie wybranej pomocy materialnej należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Neofilologii (Collegium Novum, blok B, pokój …)

3. Kto rozpatruje wniosek?

Wniosek rozpatruje Wydziałowa Komisja Ekonomiczna na regularnych posiedzeniach. Student ma prawo złożyć odwołanie od decyzji, które jest kierowane do Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Odwołanie także należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.

4. Kiedy należy złożyć wniosek o pomoc materialną?

 • Stypendium socjalne (Wniosek o przyznanie stałych świadczeń socjalnych):
 • do 8 października (lub w czasie trwania I semestru) na I semestr,
 • do 31 stycznia (lub w czasie trwania II semestru) na II semestr.
 • Zakwaterowanie w Domu Studenckim:
 • I rok do 20 sierpnia
 • lata starsze do 30 kwietnia
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów:
 • wnioski można składać od końca października do drugiej połowy listopada każdego roku akademickiego (dokładne daty podawane są każdego roku na bieżąco w Aktualnościach).

Wnioski o zapomogę oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można złożyć w dowolnym momencie w ciągu roku akademickiego.

Więcej informacji: http://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna