PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI


DR HAB. MICHAEL ABDALLA


Pochodzi z Syrii. Jeszcze jako student w syryjskim Aleppo otrzymał stypendium państwowe, w ramach którego przyjechał studiować w Polsce. Podjął studia z zakresu nauk o żywności i żywieniu, jednak zawsze wykazywał zainteresowania historią i kulturą. Napisał dziesiątki artykułów o asyryjskim folklorze. W połowie lat 80. ubiegłego wieku założył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Syryjskiej i Polsko-Libijskiej. W ramach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego przymierzył Polskę wzdłuż i wszerz z wykładami dotyczącymi kultury żywienia, chrześcijan Bliskiego Wschodu i asyryjskiej społeczności. W Poznaniu był uważany za pomost między Polską a krajami arabskimi.
W 1993 roku trafił do Wydziału Neofilologii. Uczył języka arabskiego i zajął się tłumaczeniami na arabski. Zorganizował międzynarodową konferencję o niemuzułmańskich mniejszościach Iraku.
Prowadzone zajęcia: ludy i kultury Bliskiego Wschodu; praktyczna nauka języka arabskiego; seminaria licencjackie i magisterskie.
Niedawno zakończył tłumaczenie i redakcję książki o relacjach muzułmańsko-chrześcijańskich na terenie Turcji na przełomie XIX i XX w., opartą na rękopisach w języku syriackim (odmiana aramejskiego). Jego dorobek publikacyjny liczy ponad sto pozycji; duża ich część dotyczy historii, kultury i sytuacji współczesnych Asyryjczyków na Bliskim Wschodzie. Ma największy w Polsce zbiór książek w języku syriackim i prawdopodobnie jeden z największych w języku arabskim.

PROF. UAM DR HAB. ELIZA KARMIŃSKA


Absolwentka pierwszego rocznika poznańskiej lingwistyki stosowanej, którą ukończyła w roku 1996. Studia doktoranckie odbywała w Katedrze Glottodydaktyki i Translatoryki (obecnie: Instytut Lingwistyki Stosowanej), gdzie w roku 2000 obroniła pracę doktorską pt. Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation. Eine kontrastive Studie aufgrund von ausgewählten Prosawerken von Thomas Mann, która została opublikowana w 2003 r. w wydawnictwie Peter Lang Verlag. Od roku 2001 jest zatrudniona w Instytucie Językoznawstwa UAM. W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa stosowanego na podstawie rozprawy: Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski (Poznań 2007).
Prowadzone zajęcia: wykład monograficzny ?Elementy translatoryki? (fakultet dla studentów wszystkich specjalności studiów II stopnia), ćwiczenia z przekładu niemiecko-polskiego, seminarium magisterskie z zakresu przekładoznawstwa
Od zakończenia studiów jest czynnym tłumaczem ? ma na swoim koncie osiemnaście tłumaczeń książkowych. Szczególnie ważnym projektem, który współrealizowała, był przekład tekstów do pierwszej polskojęzycznej antologii tekstów teologii niemieckiej pt. Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego pod red. E. Piotrowskiego i T. Węcławskiego. W roku 2007 wydawnictwo Media Rodzina zaproponowało jej przekład pełnego wydania baśni braci Grimm (Kinder- und Hausmärchen). Jest również autorką nowego przekładu znanej w całym świecie baśni Dziadek do Orzechów i Król Myszy E.T.A. Hoffmanna (Poznań 2011).
Działalność tłumaczeniowa jest dla niej inspiracją do poszukiwań naukowych. Przekład to dla niej nie tyle rozwiązywanie trudności językowych, co ciągłe zmaganie się z możliwością oddania w języku docelowym oglądu świata podpowiedzianego i umożliwionego przez struktury języka wyjściowego. Z kolei przekład pełnego zbioru baśni braci Grimm otworzył przed nią nowy obszar poszukiwań, jakim jest tzw. Children?s Literature Translation Studies.
Na instytutowym blogu ?Pracownia wyrazu? prowadzi podstronę ?Kto się boi braci Grimm?? poświęconą problematyce przekładu baśni: http://pracowniawyrazu.amu.edu.pl/?cat=9 . W roku 2013 we współpracy z niemiecką Fundacją Walter-Kahn-Märchenstiftung prowadzić będzie projekt popularyzujący baśnie braci Grimm w przedszkolach powiatu słupeckiego.

 

PROF. UAM DR HAB. EWA STRYCZYŃSKA-HODYL


Studiowała lituanistykę i obroniła doktorat na UAM, habilitowana w 2010 roku Jest kierownikiem Zakładu Badań Porównawczych nad Kulturą w IJ.
Zajmuje się literaturoznawstwem bałtyckim (litewskim i łotewskim), rozwojem obu literatur od początku piśmiennictwa po współczesność, szczególnie okresem międzywojnia (awangarda, neoromantyzm) i sytuacją po II wojnie światowej (literatura emigracyjna i drugiego obiegu). Poza literaturą w kręgu jej zainteresowań pozostaje folklor i mitologia Bałtów. Efektem tego zainteresowania jest m.in. monografia Diabeł w literaturze litewskiej i łotewskiej od połowy XIX do połowy XX wieku (podstawa w przewodzie habilitacyjnym) oraz referaty i artykuły poświęcone roli, jaką folklor odegrał i odgrywa w rozwoju obu literatur i szeroko rozumianej kulturze regionu. Folklorowi, a potem mitologii Bałtów poświęcone były jej wykłady na Wydziałowym Studium Doktoranckim (2010; 2012).
Tym, co pozwoliło jej dokonać wyboru drogi naukowej była fascynacja niezwykle ważną dla kultury litewskiej baśnią o królowej węży. Zauroczenie zrodziło głębsze zainteresowanie folklorem, potem literaturą i kulturą oraz mitologią. Pasjonujące jest, z jednej strony, zakorzenienia literatury i kultury Bałtów w folklorze, z drugiej ? fakt, że folklor bałtycki jest jednym ze źródeł badań nad mitologią.
Praca zawodowa sprawia jej tyle radości, że nazywa ją? swoim hobby.

 

PROF. UAM DR HAB. PIOTR NOWAK


Specjalista z zakresu nauki o informacji, historyk. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pracownik UAM od 1981 roku. Autor ponad stu publikacji, w tym sześciu książek. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego wysoko cenionego czasopisma naukowego Język. Komunikacja. Informacja. Kierownik Zakładu Infolingwistyki w Instytucie Językoznawstwa UAM.
W latach 2002-2008 przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Neofilologii ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych. Był także wieloletnim wicedyrektorem Instytutu Językoznawstwa ds. dydaktyki.
Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki teorii źródła informacji, efektywności systemów informacyjnych, językoznawstwa stosowanego oraz wybranych aspektów komunikacji społecznej. Zagadnienia te są także obecne na prowadzonych przez niego w Zakładzie Infolingwistyki seminariach magisterskim i doktorskim.
Poza wspomnianymi seminariami prowadzi wykłady oraz konserwatoria na specjalnościach: językoznawstwo i nauka o informacji, językoznawstwo komputerowe oraz komunikacja i zarządzanie zasobami informacji. Wykłada, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, następujące przedmioty: źródła informacji, aktualne problemy nauki o informacji i komunikacji, podstawy prawne działalności informacyjnej, komunikacja społeczna, podstawy biblio- i webometrii.

 

PROF. UAM DR HAB. MIROSŁAW GÓRNY


Prowadzone zajęcia: analiza i projektowanie systemów informacyjnych; informacja jako czynnik ewolucji społecznej (wykład monograficzny); wstęp do nauki o informacji; udostępnianie zasobów cyfrowych.
Seminarium magisterskie ? tematyka seminarium związana jest z badaniem właściwości sfer komunikacji społecznej i wyjaśnianiem procesów w niej zachodzących. Poza tym część magistrantów realizowała bądź realizuje tematy związane z ich działalnością zawodową, np. przygotowują projekty modernizacji systemów informacyjnych w firmach i instytucjach, w których są zatrudnieni. Pewna liczba tematów dotyczy pogranicza nauki o informacji i językoznawstwa.
Obszarem jego zainteresowań badawczych jest infrastruktura informacyjna. Zajmuje się głównie procesami ewolucyjnymi, którym ona podlega. Drugim nurtem zainteresowań są funkcje infrastruktury informacyjnej i jej elementów.
Od kilku lat współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w zakresie problematyki dotyczącej bibliotek cyfrowych. Zajmuje się m.in. koordynacją eksploatacji i rozwoju Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

PROF. UAM DR HAB. MACIEJ KARPIŃSKI


Prowadzi zajęcia obejmujące zagadnienia z zakresu psycholingwistyki, kładąc szczególny nacisk na jej empiryczne, eksperymentalne oblicze. Zawsze liczy na interakcję i dyskusję, a w zajęcia wplata różnego rodzaju pokazy lub eksperymenty z udziałem uczestników.
Tegoroczne seminarium magisterskie poświęci pragmafonetyce i komunikacji multimodalnej. Uczestnicy spotkań będą doszukiwali się związków między akustyczno-fonetycznymi cechami wypowiedzi (takimi jak barwa głosu czy melodia) a jej znaczeniem. Będą również próbowali ustalić, jakie cechy zachowania (mimiki, gestykulacji) istotnie wpływają na percepcję jego wypowiedzi na różnych poziomach. W semestrze jesiennym poprowadzi zajęcia poświęcone mechanizmom przetwarzania językowego u człowieka i ich empirycznej eksploracji. W semestrze wiosennym zaprasza na wykład fakultatywny ?muzyka języka?, na których przedstawi wybrane zagadnienia dotyczące związków języka z muzyką, a w szczególności zapozna uczestników z podstawami percepcji i analizy prozodii wypowiedzi. Wcześniej proponował fakultety m.in. z zakresu językowych korpusów i baz danych oraz z analizy dialogu.
Jego bieżące badania dotyczą języka mówionego w różnych sytuacjach komunikacyjnych, szczególnie dynamiki dialogu oraz prozodii, a w ostatnich latach również multimodalnych aspektów komunikacji (gesty, mimika) i rozwoju językowego. Zajmuje się niektórymi zagadnieniami technologii języka, korpusami języka mówionego oraz archiwizacją języków zagrożonych. Interesują go związki języka z muzyką oraz percepcja dźwięku, w tym percepcja mowy. Obecnie kieruje poznańskimi zespołami projektów NeuroPerKog (NCN) i PAGE (VW Stiftung) oraz projektem ?Pogranicze języka ? język pogranicza? (NPRH).

Więcej informacji: http://maciejk-karpinski.home.amu.edu.pl

 

PROF. UAM DR HAB. ILONA KOUTNY


Językoznawca, absolwentka Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie doktoryzowała się i pracowała. Jej rozprawa habilitacyjna pt. Natural Language Processing for Hungarian Speech Synthesis ukazała się w 2008 roku.
Do jej obowiązków dydaktycznych należy prowadzenie zajęć z gramatyki opisowej języka węgierskiego, wykładów monograficznych i seminariów magisterskich z zakresu językoznawstwa węgierskiego oraz zajęć fakultatywnych.
Specjalista w dziedzinie językoznawstwa węgierskiego, lingwistyki komputerowej, leksykografii, pragmalingwistyki i interlingwistyki (założyciel i kierownik Podyplomowego Studium Interlingwistyki na UAM).
Członek m.in. Węgierskiego Związku Językoznawstwa Stosowanego, Polskiego Towarzystwa Fonetycznego, niemieckiego Towarzystwa Interlingwistyki, Międzynarodowego Związku Nauczycieli Języka, Akademii Esperanta. Docent Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS). Członek zarządu Centrum Badawczego i Dokumentacji Języka Międzynarodowego (CED).
Autorka wielu artykułów oraz kilku słowników, m.in. współautorka Węgiersko-polskiego słownika tematycznego.