PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI


PROF. UAM DR HAB. MICHAEL ABDALLA


Pochodzi z Syrii. Jeszcze jako student w syryjskim Aleppo otrzymał stypendium państwowe, w ramach którego przyjechał studiować w Polsce. Podjął studia z zakresu nauk o żywności i żywieniu, jednak zawsze wykazywał zainteresowania historią i kulturą. Napisał dziesiątki artykułów o asyryjskim folklorze. W połowie lat 80. ubiegłego wieku założył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Syryjskiej i Polsko-Libijskiej. W ramach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego przymierzył Polskę wzdłuż i wszerz z wykładami dotyczącymi kultury żywienia, chrześcijan Bliskiego Wschodu i asyryjskiej społeczności. W Poznaniu był uważany za pomost między Polską a krajami arabskimi.
W 1993 roku trafił do Wydziału Neofilologii. Uczył języka arabskiego i zajął się tłumaczeniami na arabski. Zorganizował międzynarodową konferencję o niemuzułmańskich mniejszościach Iraku.
Prowadzone zajęcia: ludy i kultury Bliskiego Wschodu; praktyczna nauka języka arabskiego; seminaria licencjackie i magisterskie.
Niedawno zakończył tłumaczenie i redakcję książki o relacjach muzułmańsko-chrześcijańskich na terenie Turcji na przełomie XIX i XX w., opartą na rękopisach w języku syriackim (odmiana aramejskiego). Jego dorobek publikacyjny liczy ponad sto pozycji; duża ich część dotyczy historii, kultury i sytuacji współczesnych Asyryjczyków na Bliskim Wschodzie. Ma największy w Polsce zbiór książek w języku syriackim i prawdopodobnie jeden z największych w języku arabskim.

PROF. UAM DR HAB. ELIZA KARMIŃSKA


Absolwentka pierwszego rocznika poznańskiej lingwistyki stosowanej, którą ukończyła w roku 1996. Studia doktoranckie odbywała w Katedrze Glottodydaktyki i Translatoryki (obecnie: Instytut Lingwistyki Stosowanej), gdzie w roku 2000 obroniła pracę doktorską pt. Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation. Eine kontrastive Studie aufgrund von ausgewählten Prosawerken von Thomas Mann, która została opublikowana w 2003 r. w wydawnictwie Peter Lang Verlag. Od roku 2001 jest zatrudniona w Instytucie Językoznawstwa UAM. W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy: Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski (Poznań 2007). Jej obecne badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień przekładu i recepcji baśni braci Grimm, a także przekładu literatury dla dzieci i młodzieży (artykuły naukowe z tego zakresu dostępne są na stronie: https://amu.academia.edu/ElizaKarminska ). W roku 2018 wraz z prof. Beate Sommerfeld z Instytutu Filologii Germańskiej UAM powołała „Grupę badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży”, której celem jest prowadzenie badań naukowych w zakresie recepcji i przekładu literatury dziecięcej oraz komparatystyczne badania literatury napisanej dla dzieci w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Grupa badawcza organizuje w dniach 10-11 styczniu 2019 r. międzynarodową konferencję: „Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja”.

 

Od zakończenia studiów jest czynną tłumaczką z języka niemieckiego. Ma na swoim koncie ponad trzydzieści tłumaczeń książkowych (beletrystyka, literatura teologiczna i filozoficzna, książki dla dzieci) i jest członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (http://stl.org.pl/profil/eliza-pieciul-karminska/).  Szczególnie ważnym projektem, który współrealizowała, był przekład tekstów do pierwszej polskojęzycznej antologii tekstów teologii niemieckiej pt. Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego pod red. E. Piotrowskiego i T. Węcławskiego. W roku 2007 wydawnictwo Media Rodzina zaproponowało jej przekład pełnego wydania baśni braci Grimm (Kinder- und Hausmärchen). Jest również autorką nowego przekładu utworów E.T.A. Hoffmanna (Dziadek do Orzechów, Tajemnicze dziecko, Złoty garnek, Piaskun, Don Juan). Obecnie przygotowuje krytyczny przekład I wydania baśni braci Grimm (1812/1815), które dotąd nie było jeszcze tłumaczone na język polski.

 

PROF. UAM DR HAB. EWA STRYCZYŃSKA-HODYL


Studiowała lituanistykę i obroniła doktorat na UAM, habilitowana w 2010 roku Jest kierownikiem Zakładu Badań Porównawczych nad Kulturą w IJ.
Zajmuje się literaturoznawstwem bałtyckim (litewskim i łotewskim), rozwojem obu literatur od początku piśmiennictwa po współczesność, szczególnie okresem międzywojnia (awangarda, neoromantyzm) i sytuacją po II wojnie światowej (literatura emigracyjna i drugiego obiegu). Poza literaturą w kręgu jej zainteresowań pozostaje folklor i mitologia Bałtów. Efektem tego zainteresowania jest m.in. monografia Diabeł w literaturze litewskiej i łotewskiej od połowy XIX do połowy XX wieku (podstawa w przewodzie habilitacyjnym) oraz referaty i artykuły poświęcone roli, jaką folklor odegrał i odgrywa w rozwoju obu literatur i szeroko rozumianej kulturze regionu. Folklorowi, a potem mitologii Bałtów poświęcone były jej wykłady na Wydziałowym Studium Doktoranckim (2010; 2012).
Tym, co pozwoliło jej dokonać wyboru drogi naukowej była fascynacja niezwykle ważną dla kultury litewskiej baśnią o królowej węży. Zauroczenie zrodziło głębsze zainteresowanie folklorem, potem literaturą i kulturą oraz mitologią. Pasjonujące jest, z jednej strony, zakorzenienia literatury i kultury Bałtów w folklorze, z drugiej ? fakt, że folklor bałtycki jest jednym ze źródeł badań nad mitologią.
Praca zawodowa sprawia jej tyle radości, że nazywa ją? swoim hobby.

 

PROF. UAM DR HAB. PIOTR NOWAK


Specjalista z zakresu nauki o informacji, historyk. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pracownik UAM od 1981 roku. Autor ponad stu publikacji, w tym sześciu książek. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego wysoko cenionego czasopisma naukowego Język. Komunikacja. Informacja. Kierownik Zakładu Infolingwistyki w Instytucie Językoznawstwa UAM.
W latach 2002-2008 przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Neofilologii ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych. Był także wieloletnim wicedyrektorem Instytutu Językoznawstwa ds. dydaktyki.
Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki teorii źródła informacji, efektywności systemów informacyjnych, językoznawstwa stosowanego oraz wybranych aspektów komunikacji społecznej. Zagadnienia te są także obecne na prowadzonych przez niego w Zakładzie Infolingwistyki seminariach magisterskim i doktorskim.
Poza wspomnianymi seminariami prowadzi wykłady oraz konserwatoria na specjalnościach: językoznawstwo i nauka o informacji, językoznawstwo komputerowe oraz komunikacja i zarządzanie zasobami informacji. Wykłada, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, następujące przedmioty: źródła informacji, aktualne problemy nauki o informacji i komunikacji, podstawy prawne działalności informacyjnej, komunikacja społeczna, podstawy biblio- i webometrii.

 

PROF. UAM DR HAB. MIROSŁAW GÓRNY


Prowadzone zajęcia: analiza i projektowanie systemów informacyjnych; informacja jako czynnik ewolucji społecznej (wykład monograficzny); wstęp do nauki o informacji; udostępnianie zasobów cyfrowych.
Seminarium magisterskie ? tematyka seminarium związana jest z badaniem właściwości sfer komunikacji społecznej i wyjaśnianiem procesów w niej zachodzących. Poza tym część magistrantów realizowała bądź realizuje tematy związane z ich działalnością zawodową, np. przygotowują projekty modernizacji systemów informacyjnych w firmach i instytucjach, w których są zatrudnieni. Pewna liczba tematów dotyczy pogranicza nauki o informacji i językoznawstwa.
Obszarem jego zainteresowań badawczych jest infrastruktura informacyjna. Zajmuje się głównie procesami ewolucyjnymi, którym ona podlega. Drugim nurtem zainteresowań są funkcje infrastruktury informacyjnej i jej elementów.
Od kilku lat współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w zakresie problematyki dotyczącej bibliotek cyfrowych. Zajmuje się m.in. koordynacją eksploatacji i rozwoju Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

PROF. UAM DR HAB. ILONA KOUTNY


Językoznawca, absolwentka Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie doktoryzowała się i pracowała. Jej rozprawa habilitacyjna pt. Natural Language Processing for Hungarian Speech Synthesis ukazała się w 2008 roku.
Do jej obowiązków dydaktycznych należy prowadzenie zajęć z gramatyki opisowej języka węgierskiego, wykładów monograficznych i seminariów magisterskich z zakresu językoznawstwa węgierskiego oraz zajęć fakultatywnych.
Specjalista w dziedzinie językoznawstwa węgierskiego, lingwistyki komputerowej, leksykografii, pragmalingwistyki i interlingwistyki (założyciel i kierownik Podyplomowego Studium Interlingwistyki na UAM).
Członek m.in. Węgierskiego Związku Językoznawstwa Stosowanego, Polskiego Towarzystwa Fonetycznego, niemieckiego Towarzystwa Interlingwistyki, Międzynarodowego Związku Nauczycieli Języka, Akademii Esperanta. Docent Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS). Członek zarządu Centrum Badawczego i Dokumentacji Języka Międzynarodowego (CED).
Autorka wielu artykułów oraz kilku słowników, m.in. współautorka Węgiersko-polskiego słownika tematycznego.

 

PROF. UAM DR HAB. KAROLINA GORTYCH-MICHALAK


PROF. UAM DR HAB. ELENA CZASZCZYNA


PROF. UAM DR HAB. INŻ. GRAŻYNA DEMENKO


 

PROF. UAM DR HAB. NORBERT KORDEK


 

PROF. UAM DR HAB. ALEKSANDRA MATULEWSKA


Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa (mgr językoznawstwa i informacji naukowej w 2000 r., doktor nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa ogólnego w 2005 r., doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa stosowanego w 2014 r.). Jest tłumaczką, członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP) oraz członkiem ekspertem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Jest kierownikiem Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych (Instytut Językoznawstwa, Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Od 2003 roku uczy tłumaczenia ustnego i pisemnego na studiach magisterskich i podyplomowych. Prowadzi szkolenia dla Departamentu Tłumaczeń Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie. Do 2018 roku opublikowała trzy monografie jednoautorskie oraz jedną wieloautorską na temat polsko-angielskiego tłumaczenia prawniczego, jeden podręcznik i ponad 70 artykułów poświęconych tłumaczeniu specjalistycznemu (w szczególności prawnemu). Brała udział w ponad 100 konferencjach i warsztatach. Jako profesor wizytujący wygłaszała wykłady na uniwersytetach w Szwajcarii, Korei, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Chinach. Jej zainteresowania badawcze obejmują przekład specjalistyczny (w szczególności prawniczy), języki specjalistyczne i ich cechy (język prawa, logistyki, łowiectwa), problemy przekładu terminologii zanurzonej kulturowo i systemowo, parametryzację terminologii specjalistycznej na potrzeby przekładoznawstwa.

 

PROF. UAM DR HAB. NAWOJA MIKOŁAJCZAK-MATYJA


 

PROF. UAM DR HAB. BOLESŁAW MROZEWICZ


 

PROF. UAM DR THUAT NGUYEN CHI


 

PROF. UAM DR HAB. GRAŻYNA STRNAD


 

PROF. UAM DR HAB. WŁADYSŁAW ZABROCKI


Urodzony: 29 marca 1955.
Magisterium: filozofia, 1978, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, promotor: prof. Tadeusz Zgółka, Wyjaśnianie uniwersaliów językowych .
Doktorat: językoznawstwo ogólne, 1987, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, promotor: prof. Tadeusz Zgółka, Natywistyczne założenia teorii gramatyk generatywno-transformacyjnych.
Habilitacja: językoznawstwo ogólne, 2007, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Na podstawie książki: Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart-Poznań 2006.
Stanowisko: prof. UAM, kierownik Zakładu Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM.
Pełnione funkcje w UAM: w latach 2008-2012 zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Językoznawstwa UAM, od 2012 przedstawiciel Rady Wydziału Neofilologii w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego UAM.
Redakcja czasopism: Lingua Posnaniensis – redaktor naczelny od 2012 roku, Investigationes Linguisticae – redaktor naczelny od 2008 roku.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne: naukoznawstwo, filozofia języka i filozofia kultury, językoznawstwo ogólne, wstęp do językoznawstwa.
Zainteresowania badawcze: filozofia języka, metodologia lingwistyki.
Wybrane publikacje:
1. Modes of explanation of linguistic phenomena in the standard version of the theory of transformational-generative grammars. Lingua Posnaniensis 32/33, 1991, 253-267.
2. Formal and functional explanations for interlingual differences. Lingua Posnaniensis 32/33, 1991, 241-251. ( Współautor: Zabrocki, Tadeusz ).
3. Semiotyczny status gramatyki w stadiach rozwoju generatywistycznej teorii języka. W: Kardela, Henryk – Muszyński, Zbysław (red.) Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1991, 59-98.
4. The problem of the explanation of linguistic universals in transformational generative grammar. Lingua Posnaniensis 34, 1992, 163-169.
5. Psychologism in N. Chomsky’s theory ( Tentative Critical Remarks ). W: Murawski, Roman – Pogonowski, Jerzy (red.) Euphony and Logos. Essays in honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg. Poznań Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities. Vol. 57. Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1997, 441-456.