PROFESOROWIE ZWYCZAJNI


PROF. ZW. DR HAB. PIOTR WIERZCHOŃ


Ukończył filologię polską na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w roku 1997. Kolejno podjął studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UAM pod opieką prof. Jerzego Bańczerowskiego (rozprawa doktorska dotyczyła problematyki opisu fleksyjnego). Kolokwium habilitacyjne odbył w roku 2004. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał dopiero na przełomie roku 2012/2013. W swoich pracach zajmuje się m.in.: leksykologią, korpusologią, diakrytologią, leksykografią, filozofią języka, algorytmiką, lingwistyką matematyczną, aksjomatyczną rekonstrukcją teorii lingwistycznych, językoznawstwem kontrastywnym, morfonotaktyką, frazematyką, chronologizacją słownictwa nowopolskiego, wielkimi modelami derywacyjnymi słownictwa XX w. itd.

Od najmłodszych lat interesuje się nauką i techniką, historią wynalazków oraz ich patentowaniem. W latach 80. ubiegłego wieku dzięki wsparciu rodziców prenumerował: „ABC Techniki”, „Kalejdoskop Techniki” i „Młodego Technika”.

Autor kilkudziesięciu artykułów i kilkunastu książek. Szczególne zainteresowania koncentruje ostatnio na konstrukcji linii technologicznych, w tym językoznawczych. Opracowanie takich rozwiązań polega na testowaniu różnych możliwych scenariuszy (algorytmów) i w wyniku tego – optymalizacji każdego składowego procesu (zadania). Istotny w tej drodze do stworzenia gramatyk czynu stał się artykuł T. Kotarbińskiego Ogólna metodologia czynu.

Jednym z najnowszych osiągnięć jest teoria lingwochronologizacji (TLCH), która została zarysowana w pracy Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych (2008). Jest to teoria z zakresu językoznawstwa stosowanego, zorientowana na chronologizację słownictwa XX w., pozwalająca w sposób bardzo ekonomiczny uzyskać wynik ekscerpcyjno-chronologizacyjny gigantycznego rozmiaru.

Prowadzi zajęcia – dla kontrastu – na pierwszym i ostatnim roku studiów. Na pierwszym roku prowadzi Wstęp do językoznawstwa, na ostatnim – seminarium magisterskie.

 

PROF. ZW. DR HAB. KRYSTYNA TUSZYŃSKA