STARSI WYKŁADOWCY


DR ANNA BOROWIAK


DR TOMASZ BOROWIAK


DR DESY TEJA GUMILAR


MGR JOLANTA JARMOŁOWICZ


DR MAGDALENA KĘBŁOWSKA


Absolwentka Filologii Angielskiej UAM, gdzie obroniła doktorat nt. roli nauczyciela w procesie nauczania języka obcego. Tam też zdobywała swoje pierwsze doświadczenia dydaktyczno-naukowe z zakresu językoznawstwa stosowanego prowadząc ćwiczenia, wykłady i seminaria. W 2006 r przeniosła się do Kolegium Języków Obcych UAM, a po jego likwidacji do Instytutu Językoznawstwa, gdzie koncentruje się na praktycznej nauce języka angielskiego. Obok pracy dydaktycznej na stałe współpracuje z wydawnictwem Egis (przedstawicielem brytyjskiego wyd. Express Publishing), dla którego od lat pisze różne materiały dydaktyczne, w tym programy nauczania dla różnych szkół i etapów edukacyjnych. Jej zainteresowania to akwizycja języka angielskiego w różnych grupach wiekowych, wpływ czynników afektywnych na sukces w nauce, wyzwania stojące przed nauczycielami, uczniami i studentami w związku z reformami edukacji, samorozwój nauczyciela.

DR MARTYNA KOKOTKIEWICZ


Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa fińskiego uzyskała w roku 2017. Tematykę dysertacji stanowiły zagadnienia związane z fińską (oraz w szerszym aspekcie skandynawską) współczesną literaturą kryminalną.

Jest także magistrem hungarystyki, w związku z czym wśród artykułów jej autorstwa znajdują się nie tylko artykuły poświęcone fińskim twórcom fikcji kryminalnej, ale także jeden dotyczący teorii na temat pochodzenia Węgrów.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka fińskiego, historii literatury fińskiej, kultury Finlandii, języka fińskiego dla studentów hungarystyki.

DR RAFAŁ LEWANDOWSKI


DR BOGDAN NOWICKI


DR SŁAWOMIR SIKORA


DR JOACHIM STEPHAN


DR BOŻENA NIEĆKO-BUKOWSKA


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki. Prowadzi wykłady z Filozofii języka dla studentów językoznawstwa komputerowego oraz naucza Filozofii studentów językoznawstwa i nauki o informacji, filologii indonezyjsko-malajskiej, węgierskiej, nowogreckiej, litewskiej/łotewskiej. Jest autorką kilkunastu publikacji poświęconych m.in. zagadnieniu (funkcjonowania) prawdy, odpowiedzialności, odpowiedzialności perlokucyjnej. Zajmuje się semantyczno-pragmatyczną analizą potocznego użycia terminów aksjologicznych i epistemologicznych.

Zainteresowania naukowe: aksjolingwistyka, filozofia, filozofia języka.

DR MILENA HADRYAN


W 2012 r. obroniła pracę doktorską na temat języka urzędowego w Szwecji i w Polsce. Jej pasją jest komunikatywność języka urzędów. Obecnie poświęca się temu zagadnieniu, uczestnicząc w projekcie naukowym na temat mierzenia stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (projekt działa przy SWPS w Warszawie).
W Instytucie Językoznawstwa prowadzi przede wszystkim zajęcia z praktycznej znajomości języka niemieckiego (dla studentów filologii, studia I stopnia) i języka szwedzkiego (dla studentów filologii fińskiej, studia II stopnia). Jej celem w nauczaniu języków jest rozwój komunikacyjnych umiejętności studentów, szczególnie mówienia i rozumienia ze słuchu. Jednak ze względu na zainteresowanie tekstem dużą wagę przywiązuje również do form pisanych. Poza tym prowadzi fakultet z tłumaczeń szwedzko-polskich, oparty na prostych tekstach użytkowych i szwedzkiej literaturze dla dzieci. Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą spróbować swych sił w roli tłumacza, a szczególnie do entuzjastów Astrid Lindgren i współczesnych autorów szwedzkich.
Prywatnie od 10 lat jest joginką (dlatego zachowuje zwykle spokój i pogodę ducha), a od zawsze ? wielbicielką kotów, zarówno tych domowych, jak i wolno bytujących, których los nie jest jej obojętny.

DR ANNA MACIEJEWSKA


Absolwentka filologii angielskiej UMCS w Lublinie, pracę magisterską poświęconą strategiom uczenia się słownictwa w języku obcym napisała pod kierunkiem prof. Haliny Chodkiewicz, która była również promotorem jej rozprawy doktorskiej pt. Idiomaticity in learner language: a study of the use of prefabs in the writing of Polish advanced EFL learners z zakresu językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa stosowanego. Pracę na uniwersytecie zaczynała na filologii angielskiej UMCS. Od kilku lat pracuje w Instytucie Językoznawstwa UAM na stanowisku starszego wykładowcy.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka angielskiego.
Wybór specjalizacji zawdzięcza spotkanym na swojej drodze inspirującym nauczycielom akademickim i językoznawcom, oraz zainteresowaniu nauczaniem, które towarzyszyło jej od najmłodszych lat, również ze względu na nauczycielskie tradycje rodzinne. Stąd naturalne było podjęcie tematu nauczania języków obcych zarówno jako swojego tematu badawczego (tu ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa w języku obcym), jak i jako ścieżki zawodowej.
Bardzo lubi zwierzęta, a w wolnym czasie chętnie zajmuje się ogrodem.

DR ALEKSANDRA HANS


Językoznawca, zajmuje się analizą fonologiczną i ortograficzną średniowiecznych manuskryptów nie starszych niż z XIV w., a także próbą ich lokalizacji geograficznej. Pracuje również nad analizą zapożyczeń w ujęciu historycznym. W Instytucie Językoznawstwa zatrudniona jest na etacie dydaktycznym jako nauczyciel języka angielskiego. Na swoim koncie ma prowadzenie licznych seminariów, poruszających zagadnienia m.in. zmian językowych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym angielsko-polskim oraz pochodzenia języka. W ramach koła miłośników historii języka staroangielskiego na anglistyce przeprowadziła kilka spotkań na temat kaligrafii praktycznej. Sporo czyta również o starożytnych skryptoriach, próbując jednocześnie zachęcić studentów do poznania tego tematu (np. w ramach seminariów uzupełniających na studiach magisterskich).
Jest miłośniczką modelarstwa lotniczego oraz żeglarstwa.

DR MARTA MAZUREK


Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2006 obroniła pracę doktorską na temat sposobów konstruowania tożsamości w amerykańskiej literaturze gejowskiej lat 80. i 90. Obecnie zajmuje się krytyką feministyczną, interesuje ją zwłaszcza feminizm Afroamerykanek oraz krytyka postkolonialna. Na studiach podyplomowych zdobyła uprawnienia tłumaczki z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego. Bierze udział w wartościowych dla swojego rozwoju i zainteresowań projektach tłumaczeniowych, wykonując tłumaczenia tekstów z dziedziny studiów z zakresu gender i feminizmu. W Instytucie Językoznawstwa uczy od 2011 roku. Prowadzi też wykłady na poznańskich Gender Studies UAM.
Na studiach I stopnia prowadzi zajęcia z gramatyki języka angielskiego. Ponieważ są to zajęcia dla I roku i mają bardzo konkretnie określony program, zajęcia te mają mocno zdefiniowaną strukturę. Natomiast zajęcia, które prowadzi na studiach II stopnia, to jest język angielski ? czytanie z mówieniem, są już pomyślane zupełnie pod kątem nauczania i uczenia się osób dorosłych i mają bardziej demokratyczny charakter ? studentki i studenci wspólnie wybierają tematykę zajęć, przygotowują zajęcia, prowadzą ćwiczenia a także oceniają się nawzajem. Celem jest też wdrażanie studentów i studentek do lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, co jest obecnie również koniecznością narzuconą przez rynek pracy, a także ćwiczenia umiejętności występowania przed grupą, zarządzania czasem czy planowania przebiegu zajęć.

DR DOROTA KALECIŃSKA


Absolwentka germanistyki UAM, jej praca doktorska poświęcona jest literaturze niemieckiej najnowszej po 1989 roku. Po ukończeniu doktoratu rozpoczęła badania nad działalnością kulturalną Wietnamczyków żyjących w Polsce i Niemczech.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka niemieckiego; seminarium licencjackie
W swojej pracy najbardziej lubi pracę ze studentami. Cieszy ją to, że z czasem rozwijają się i coraz bardziej otwierają na język i komunikację. Lubi przygotowywać interesujące materiały na zajęcia ? bieżące artykuły, reportaże itp. Jej hobby to literatura współczesna.

DR MARCIN LEWANDOWSKI


Językoznawca i tłumacz, absolwent filologii angielskiej UAM. Napisał doktorat z językoznawstwa ogólnego.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka angielskiego (I rok); tłumaczenia ? język angielski (III rok); seminarium licencjackie.
Do jego zainteresowań naukowych należą socjolingwistyka i translatoryka. Napisał książkę dotyczącą języka piłki nożnej w aspekcie porównawczym polsko-angielskim, która niebawem ukaże się w druku. Do ulubionych zajęć na uczelni zalicza m.in. prowadzenie seminarium licencjackiego. Podoba mu się dowolność wyboru tematu pracy licencjackiej, który stara się wspólnie ze studentem doprecyzować, a następnie pomóc w wyborze materiału do analizy empirycznej. Jego zajęcia mają charakter autorski ? nie ogranicza się nigdy podręcznikiem, dopasowując zawartość kursu do zainteresowań studentów. Ponadto jego zajęcia z języka angielskiego wzbogacone są obecnością native speakerów ? stypendystów programu Fulbright (jest również zaangażowany w organizację ich rocznych staży w IJ).
Prywatnie pasjonuje się sportem, literaturą, muzyką, kinem, turystyką i podróżami.

DR YUKI HORIE


Absolwentka Uniwersytetu Sophia w Tokio oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie uzyskała stopień magistra w Instytucie Językoznawstwa. Ukończyła również kurs języka polskiego dla cudzoziemców kandydujących na studia w Polsce. W 2006 roku rozpoczęła badania nad przebiegiem rozprawy sądowej z zakresu prawa cywilnego w aspekcie translatologicznym.
Poza pracą naukową prowadzi od 2000 roku w Instytucie Językoznawstwa zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języka japońskiego dla studentów I, II i III roku etnolingwistyki i językoznawstwa i nauki o informacji oraz zajęcia dydaktyczne z japońskiego jako języka specjalizacyjnego dla studentów I i II roku II stopnia etnolingwistyki i językoznawstwa i nauki o informacji.
Jej hobby to gotowanie i piłka nożna. Lubi śpiewać karaoke, rozmawiać z kolegami, czytać książki, uczyć się języków obcych, jednym słowem ? uwielbia wszystko, co jest związane z językiem. Dlatego podczas zajęć stara się przekazać studentom praktyczny język japoński, który może przydać się podczas życia w Japonii lub w pracy, gdzie niezbędny jest ten język.

DR JOHN CATLOW


Anglik z wieloletnim stażem w Polsce. Z wykształcenia matematyk. W Instytucie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego, z naciskiem na kwestie fonetyczne (teoretyczne i praktyczne), starając się tym sposobem pomagać studentom w rozwijaniu dobrej wymowy, zwłaszcza jeśli chodzi o akcent brytyjski. Interesuje się językami i ich relacjami.

DR JANUSZ KLEŚTA


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, absolwent dwuletnich studiów podyplomowych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM oraz tłumacz techniczny języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych. Lingwista-Praktyk z bogatym dorobkiem w zakresie walidacji nazw i haseł reklamowych, transkreacji oraz copywritingu. Specjalista z dziedziny fonetyki akustycznej oraz autor kilkunastu prac naukowych z zakresu fonetyki klinicznej i prozodii mowy. Aktualnie starszy wykładowca w Instytucie Językoznawstwa UAM z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dydaktyki języka angielskiego jako języka obcego.

Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka pierwszego języka specjalności ? języka angielskiego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na specjalności etnolingwistyka oraz praktyczna nauka języka angielskiego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na specjalności filologia koreańska.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują dodatkowo zastosowanie nowoczesnych technologii na potrzeby działalności translatorskiej, natomiast zainteresowania pozazawodowe koncentrują się wokół psychologii społecznej, mikro- i makroekonomii, filozofii oraz sportu.

DR KONRAD JUSZCZYK


Kognitywista i komunikolog, członek grupy DIAGEST i CSLP. Redaktor językoznawczego czasopisma naukowego Investigationes Linguisticae. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. Programów Europejskich.
Prowadzone zajęcia:
Wstęp do językoznawstwa ? przedmiotem wykładów jest przegląd działów wiedzy o języku oraz szczegółowy opis jednostek języka, ich funkcji i wzajemnych zależności.
Akwizycja języka ? celem zajęć jest zapoznanie studentów filologii z problematyką badań nad rozwojem języka u dzieci: etapów nabywania języka i metod badań języka oraz głównych teorii dotyczących akwizycji (pierwszego) języka.
Metodologia badania metafor ? celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi metodami badań metafor.
Slajdy: http://www.slideshare.net/Linguist
Zajęcia: http://lingwistyka.pbworks.com
Teksty: http://amu.academia.edu/KonradJuszczyk
Zdjęcia: http://www.flickr.com/photos/62627332@N06/
Więcej na temat prowadzonych zajęć na stronie http://lingwistyka.pbworks.com oraz w usosie.
Lubi gromadzić publikacje o badaniach języka i komunikacji, a także fotografować i słuchać eksperymentalnej muzyki elektronicznej i rockowej.

DR DOROTA LIPOWSKA


Absolwentka matematyki.
Zajęcia: logika ? dwusemestralne konwersatorium z logiki dla studentów I roku etnolingwistyki.
Jej zainteresowania obejmują lingwistykę komputerową, a w szczególności metody syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego, gramatyki formalne i reprezentacje semantyczne. Obecnie zajmuje się komputerowym modelowaniem pewnych zagadnień dotyczących powstania i ewolucji języka, przede wszystkim procesu osiągania koherencji językowej oraz wpływu dynamiki populacji na ten proces. Ponadto we współpracy z fizykami zajmuje się komputerowymi symulacjami pewnych problemów z zakresu fizyki statystycznej czy układów złożonych.

DR TATJANA NAVICKA


Absolwentka Łotewskiej Akademii Kultury (Stosunki kulturalne: Łotwa ? Polska), jak również Instytutu Językoznawstwa (komunikacja i zarządzanie zasobami informacji), doktor w zakresie językoznawstwa porównawczego. W 2006 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Pragmalingwistyczna analiza kategorii kosmopolityzmu w ujęciu porównawczym.
Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka łotewskiego na UAM od 1999 roku. Interesują ją kwestie aksjologii, ideologii, jak również perswazji, manipulacji i intertekstualności, również w nauczaniu języków obcych, a w tym w programach nauczania i w podręcznikach do nauki języków obcych (szczególnie do nauki języka łotewskiego jako ojczystego oraz jako drugiego/obcego), konceptualizacja pojęć, leksykografia, a także zagadnienia wielokulturowości, wielojęzyczności oraz strategie wpajania wartości patriotycznych w drodze do integracji bądź asymilacji mniejszości narodowych/ etnicznych. Uważa, że nauka języków obcych jest równie ważna jak budowanie dróg i mostów.

DR PIOTR GRABLUNAS


Pracę magisterską z zakresu dialektologii litewskiej o użyciu przyimków w litewskiej gwarze wsi Burbiszki na terenie Polski napisał pod kierownictwem prof. dr. hab. Michała Hasiuka w Katedrze Orientalistyki i Bałtologii UAM. Na podstawie rozprawy doktorskiej, dotyczącej składni przypadków w gwarach litewskich z terenu Polski, otrzymał w 2004 roku tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. W 2005 roku został zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa UAM w Zakładzie Bałtologii na stanowisku starszego wykładowcy.
Obecnie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka litewskiego i łotewskiego oraz teorii i praktyki przekładu, wcześniej prowadził zajęcia z zakresu dialektologii litewskiej, wiedzy o krajach nadbałtyckich, gramatyki konfrontatywnej polsko-łotewskiej oraz gramatyki opisowej języka łotewskiego.
Jego zainteresowania naukowe to dialektologia języków bałtyckich, dydaktyka nauczania języka, składnia języków bałtyckich, gramatyka konfrontatywna i translatoryka. Interesuje się również szeroko pojętą kulturą tych krajów (literatura, muzyka, sztuka i film).

DR PAWEŁ NOWAKOWSKI


DR DANIEL ŚLEDZIŃSKI