WYJAZD NA ERASMUSA


Krok 1 – Zebranie informacji

Pierwszym krokiem jest dowiedzenie się jak najwięcej o uczelni, do której chce się wyjechać, o jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów oraz punktach ECTS. Dokładny wykaz uczelni partnerskich dostępny jest na stornie www.erasmus.amu.edu.pl .

Krok 2 – Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.usosweb.amu.edu.pl

Krok 3 – Kwalifikacja

Kwalifikacja odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, na ogół na początku semestru letniego.

Krok 4 – Procedura aplikacyjna uczelni zagranicznej

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z wymogami formalnymi uczelni partnerskiej dotyczącymi między innymi sposobu rekrutacji oraz zorientowanie się, czy jest wymagane dostarczenie papierowej wersji application form, transcript of records i learning agreement. Coraz więcej uczelni stosuje jednak rejestrację on-line. Jeśli wszystkie dokumenty zostały dostarczone w terminie, można oczekiwać pisemnego potwierdzenia przyjęcia na studia przesłanego pocztą lub drogą elektroniczną.

Krok 5 – Learning Agreement

Learning Agreement jest umową pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą oraz uczelnią przyjmującą. Określa ona program zajęć w jakich uczestniczyć będzie student oraz liczbę punktów ECTS przyznawaną za ich zaliczenie.

Krok 6 – Podpisanie umowy pomiędzy UAM a stypendystą programu Erasmus

Przed wyjazdem konieczne jest podpisanie umowy dotyczącej warunków przyznawania stypendium na studia za granicą. Dotyczy ona między innymi okresu w jakim odbywane będą studia czy niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszystkich planowanych zmianach w harmonogramie studiów.

Krok 7 – Zaświadczenie potwierdzające status studenta Erasmus

Zaświadczenie potwierdzające status studenta Erasmus dołączane jest do umowy. Często jest ono wymagane przez uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu np. obowiązków meldunkowych.

Kwestie finansowe

Wysokość stypendium zależy od długości i miejsca pobytu. Stypendium przyznawane jest w ramach pokrycia kosztów utrzymania i studiowania, należy więc pamiętać, że stypendysta programu ERASMUS powinien przeznaczyć również własne środki na utrzymanie się.

Stypendysta zachowuje prawo do przyznawanych mu stypendiów socjalnych i naukowych podczas pobytu za granicą. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się też o specjalne granty z tytuły niepełnosprawności.

Należy pamiętać również o wypełnieniu i załączeniu formularza: Informacje o koncie osobistym beneficjenta, który można pobrać ze strony internetowej www.erasmus.amu.edu.pl . Stypendia przelewane są tylko i wyłącznie na konta walutowe. Istnieje również możliwość utworzenia konta w banku zagranicznym. W tym wypadku należy wysłać do Działu Współpracy z Zagranicą dane wypisane na specjalnym formularzu pobranym przed wyjazdem.

Kwestie mieszkaniowe

Do najdogodniejszych form zakwaterowania należy pokój w akademiku, w związku z tym stypendysta  powinien jak najszybciej skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą lub podobną jednostką  w uczelni przyjmującej.  Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania.

Ubezpieczenie zdrowotne

Bez względu na kraj, zaleca się wykupienie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeszcze przed wyjazdem z Polski do innego kraju UE powinno zaopatrzyć się w dokument potwierdzający ubezpieczenie, kartę EKUZ. W celu jej otrzymania należy przedłożyć w NFZ m.in. zaświadczenie z UAM potwierdzające status studenta ERASMUSA, określające termin pobytu za granicą.

Kursy językowe

Wszyscy stypendyści programu ERSAMUS mogą skorzystać z oferty bezpłatnych, intensywnych kursów językowych odbywających się na przełomie czerwca i lipca, organizowanych przez biuro programu ERASMUS.

Przedłużenie pobytu

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o kolejny semestr, jednak tylko z semestru zimowego na letni. O zgodę na przedłużenie należy poprosić zarówno władze uczelni przyjmującej jak i dziekana i koordynatora swojego wydziału.

Środki finansowe programu ERSAMUS są ograniczone. Podczas przedłużenia pobytu student musi pokryć koszty z własnych środków.

Kontakt

Opiekunem programu LLP Erasmus w Instytucie Językoznawstwa jest dr Paweł Kornatowski (pawkorn@amu.edu.pl).