ZAKŁAD PSYCHOLINGWISTYKI


Psycholingwistyka zajmuje się badaniami nad językiem i dyskursem. Teoretyczne podstawy psycholingwistyki obejmują definicję języka w psycholingwistyce, język ludzki a inne systemy znakowe, psychologizm w językoznawstwie, pojęcie kompetencji językowej i komunikacyjnej, pojęcie aktu mowy. Przedmiotem zainteresowania zakładu psycholingwistyki są takie dziedziny, jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, językowy obraz świata ? podstawy kognitywizmu.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Nawoja Mikołajczak-Matyja

 

 

Adiunkci:

dr Kondrad Juszczyk

 

St. wykładowca:

dr Janusz Kleśta

 

Doktorant:

Karolina Pieniawska